Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Block : CHINTAMANI
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : PEDDUR
Work Name: ನೀಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ SWM ಘಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪಾರ್ಟ್ -1(1528003001/AV/93393042892292810)
2384 03/06/2022 12978
2384 03/06/2022 3708
2385 03/06/2022 11124
2385 03/06/2022 5562
2992 22/06/2022 10815
2992 22/06/2022 10815
2993 22/06/2022 6489
2993 22/06/2022 12978
3661 04/07/2022 10815
3661 04/07/2022 10815
3662 04/07/2022 2163
3662 04/07/2022 10815
Work Name: ನೀಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ SWM ಘಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪಾರ್ಟ್ -2(1528003001/AV/93393042892292814)
2386 03/06/2022 9270
2386 03/06/2022 9270
2387 03/06/2022 9270
2387 03/06/2022 7416
2994 22/06/2022 14523
2994 22/06/2022 5871
2995 22/06/2022 10815
2995 22/06/2022 8652
3663 04/07/2022 15141
3663 04/07/2022 6489
3664 04/07/2022 8652
3664 04/07/2022 4326
6672 08/08/2022 4944
6672 08/08/2022 19776
6673 08/08/2022 7416
6673 08/08/2022 17304
6674 08/08/2022 2472
6674 08/08/2022 4944
Work Name: ನೀಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ SWM ಘಟಕಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003001/AV/93393042892298071)
2388 03/06/2022 5562
2388 03/06/2022 12978
2389 03/06/2022 9270
2389 03/06/2022 7416
2996 22/06/2022 8652
2996 22/06/2022 12978
2997 22/06/2022 12978
2997 22/06/2022 4326
Work Name: ಮಣಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003001/AV/93393042892304870)
4795 14/07/2022 5562
4795 14/07/2022 7416
Work Name: ನೀಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003001/AV/93393042892304872)
4796 14/07/2022 9270
4796 14/07/2022 3708
Work Name: ದಿಗವಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003001/AV/93393042892305609)
4797 14/07/2022 18540
4798 14/07/2022 11124
4798 14/07/2022 5562
5589 22/07/2022 10815
5589 22/07/2022 10815
5590 22/07/2022 4326
5590 22/07/2022 17304
5591 22/07/2022 12978
5591 22/07/2022 8652
5592 22/07/2022 15141
5592 22/07/2022 4326
5593 22/07/2022 17304
5593 22/07/2022 4326
5594 22/07/2022 6489
5594 22/07/2022 6489
6675 08/08/2022 9888
6675 08/08/2022 14832
6676 08/08/2022 7416
6676 08/08/2022 9888
Work Name: ದಿಗವಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸ್ಟಾಂಡ್ ವರೆಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003001/FP/93393042892256717)
2998 22/06/2022 21630
2999 22/06/2022 10815
2999 22/06/2022 4326
3665 04/07/2022 21630
3666 04/07/2022 6489
3666 04/07/2022 4326
Work Name: ಪೆದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಂದೆ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003001/FP/93393042892263923)
3000 22/06/2022 10815
3000 22/06/2022 4326
3001 22/06/2022 6489
3001 22/06/2022 8652
3667 04/07/2022 8652
3667 04/07/2022 12978
4237 11/07/2022 14832
4237 11/07/2022 9888
4238 11/07/2022 12360
4238 11/07/2022 4944
5298 22/07/2022 10815
5298 22/07/2022 10815
5299 22/07/2022 4326
5299 22/07/2022 4326
Work Name: ಗೌನಿಚೆರುವಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಜೀಡಮ್ಯಾಕಲತೊಟ್ಟಿಯ ಹತ್ತಿರ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003001/FP/93393042892264825)
1762 19/05/2022 15141
1762 19/05/2022 6489
1763 19/05/2022 4326
1763 19/05/2022 4326
Work Name: ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಎಸ್ ಆಂಜನೇಯರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ದೋಬಿ ಲಚ್ಚುಮನ್ನ ರವರ ಮನೆಯ ತನಕ ಚರಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003001/FP/93393042892271285)
3002 22/06/2022 19467
3002 22/06/2022 2163
3003 22/06/2022 12978
3003 22/06/2022 4326
3668 04/07/2022 19467
3668 04/07/2022 2163
3669 04/07/2022 12978
3669 04/07/2022 4326
4239 11/07/2022 22248
4239 11/07/2022 2472
4240 11/07/2022 17304
4240 11/07/2022 4944
Work Name: ವೇಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಿಷನ್ ಸುಬ್ಬನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ತಾತಗಾರಿ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ ಮನೆಯ ತನಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಚರಂಡಿ (1528003001/FP/93393042892273117)
3004 22/06/2022 10815
4346 11/07/2022 17304
4347 11/07/2022 15141
Work Name: ದಿಗವಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನಾರೆಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003001/FP/93393042892283014)
16052 11/01/2023 12978
16052 11/01/2023 6489
16053 11/01/2023 4326
17050 31/01/2023 4326
17050 31/01/2023 17304
17051 31/01/2023 12978
17051 31/01/2023 8652
17052 31/01/2023 8652
18695 16/03/2023 22000
Work Name: ದಿಗವಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರೆಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003001/FP/93393042892283027)
16054 11/01/2023 4326
16054 11/01/2023 17304
16055 11/01/2023 2163
16055 11/01/2023 6489
17053 31/01/2023 6489
17053 31/01/2023 15141
17054 31/01/2023 2163
17054 31/01/2023 19467
17055 31/01/2023 2163
19608 31/03/2023 15450
Work Name: ನಾಗರಾಜಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಹತ್ತಿರ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003001/FP/93393042892307006)
20024 31/03/2023 618
Work Name: ನಾಗರಾಜಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಳ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003001/FP/93393042892307007)
18223 24/02/2023 21630
18224 24/02/2023 12978
18697 15/03/2023 27810
18698 15/03/2023 27810
18699 15/03/2023 19467
Work Name: ನಾಗರಾಜಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಳ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003001/FP/93393042892307008)
18225 24/02/2023 21630
18226 24/02/2023 12978
18700 15/03/2023 27810
18701 15/03/2023 27810
18702 15/03/2023 19467
Work Name: ಗೌನಿಚೆರುವಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯರಾಮರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(1528003001/IC/93393042892253512)
1764 19/05/2022 6489
1764 19/05/2022 8652
3005 22/06/2022 19467
3005 22/06/2022 2163
3006 22/06/2022 2163
3006 22/06/2022 2163
3670 04/07/2022 19467
Work Name: ಪೆದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003001/IF/93393042892709440)
4348 11/07/2022 4326
5300 22/07/2022 4326
7339 12/08/2022 4944
Work Name: ಪೆದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003001/IF/93393042892794021)
7968 23/08/2022 2163
Work Name: ವೇಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕವೆಂಕಟಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪೆದ್ದಕದಿರಪ್ಪ ಲೆಟ್ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 69 ಫಸಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003001/IF/93393042892794148)
9189 11/01/2023 4944
9189 11/01/2023 7416
Work Name: ಮಣಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆನಂದರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003001/IF/93393042892930427)
3007 22/06/2022 19467
3007 22/06/2022 2163
3008 22/06/2022 10815
3008 22/06/2022 4326
Work Name: ನಾಗರಾಜಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡನರಸಪ್ಪ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 54ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003001/IF/93393042892936395)
4241 11/07/2022 8652
Work Name: ಮಣಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ನಂಪಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಲೇಟ್ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003001/IF/93393042893019519)
1765 19/05/2022 6489
1765 19/05/2022 2163
4242 11/07/2022 6489
4242 11/07/2022 6489
Work Name: ವೇಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರ ರೆಡ್ಡಿ ವಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003001/IF/93393042893074328)
3092 22/06/2022 10815
3092 22/06/2022 2163
4243 11/07/2022 10815
4243 11/07/2022 2163
7671 12/08/2022 6489
Work Name: ಪೆದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸೀತಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಕದಿರಪ್ಪ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 64/1ಬಿ ರಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003001/IF/93393042893194581)
7340 12/08/2022 4944
8555 01/09/2022 2163
8555 01/09/2022 2163
10076 29/09/2022 2163
Work Name: ನಾಗರಾಜಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡ ನರಸಪ್ಪ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 84ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003001/IF/93393042893213870)
3010 22/06/2022 21630
3011 22/06/2022 6489
3011 22/06/2022 2163
4244 11/07/2022 8652
Work Name: ಪೆದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಗಂಗಪ್ಪ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 64/p3ರಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003001/IF/93393042893319923)
10077 29/09/2022 10815
10077 29/09/2022 10815
10078 29/09/2022 6489
10567 10/10/2022 12360
10567 10/10/2022 12360
16056 11/01/2023 2163
16056 11/01/2023 19467
Work Name: ಪಾತಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಪ್ರದೀಪ ಬಿನ್ ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003001/IF/93393042893376315)
4245 11/07/2022 17304
4245 11/07/2022 4326
4246 11/07/2022 4326
4246 11/07/2022 6489
Work Name: ದಿಗವಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೇಶವಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಧನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003001/IF/93393042893425740)
7969 23/08/2022 2163
7969 23/08/2022 2781
Work Name: ಕೊರುಕೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿರ್ಮಲ ಜಿ ಎ ಕೋಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003001/IF/93393042893426688)
4349 11/07/2022 4326
7351 12/08/2022 2472
Work Name: ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003001/IF/93393042893453272)
3735 04/07/2022 9579
3735 04/07/2022 4326
Work Name: ಗೌನಿಚೆರುವಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಧನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003001/IF/93393042893573617)
3671 04/07/2022 17922
Work Name: ಪೆದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಂ ಆಂಜಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003001/IF/93393042893628702)
4350 11/07/2022 4326
5301 22/07/2022 2163
7353 12/08/2022 2472
Work Name: ಪೆದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೆಡ್ಡಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟ್ರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003001/IF/93393042893628931)
4351 11/07/2022 4326
5302 22/07/2022 4326
7354 12/08/2022 4944
Work Name: ದಿಗವಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸುಕನ್ಯ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003001/IF/93393042893639613)
4352 11/07/2022 2163
4352 11/07/2022 2163
5303 22/07/2022 2163
5303 22/07/2022 2163
7356 12/08/2022 2472
7356 12/08/2022 2472
Work Name: ದಿಗವಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರಮ್ಮ ಕೋಂ ಆಂಜಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003001/IF/93393042893643459)
4353 11/07/2022 2163
4353 11/07/2022 2163
5304 22/07/2022 2163
5304 22/07/2022 2163
7359 12/08/2022 2472
7359 12/08/2022 2472
16057 11/01/2023 2163
16057 11/01/2023 2163
Work Name: ದಿಗವಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003001/IF/93393042893643542)
4354 11/07/2022 4326
5305 22/07/2022 4326
Work Name: ಪೆದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003001/IF/93393042893904234)
4799 14/07/2022 12978
4799 14/07/2022 309
Work Name: ಗೌನಿಚೆರುವಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಶಂಕರರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಮನೆಯಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003001/IF/93393042893904254)
16058 11/01/2023 4326
Work Name: AJC ಪೆದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗೋಪಾಲ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003001/IF/93393042893904288)
4800 14/07/2022 10815
4800 14/07/2022 2163
Work Name: AJC ಪೆದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುನಿಶಾಮಿಶೆಟ್ಟಿ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003001/IF/93393042893928939)
18660 16/03/2023 2163
18660 16/03/2023 2163
Work Name: AJCಮಣಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003001/IF/93393042893929568)
7672 12/08/2022 4326
Work Name: AJC ಮಣಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಜಂತ್ರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003001/IF/93393042893929657)
7366 12/08/2022 2472
7366 12/08/2022 1854
Work Name: AJC ಮಣಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಲಾರಿ ಮಂಗಮ್ಮ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003001/IF/93393042893929684)
8556 01/09/2022 2163
8556 01/09/2022 2163
Work Name: AJC ಪೆದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶಾರದ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಾಥ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003001/IF/93393042893942409)
7971 23/08/2022 4326
Work Name: AJC ಪೆದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003001/IF/93393042893942438)
7373 12/08/2022 1854
7373 12/08/2022 2472
Work Name: AJC ಪೆದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಚಿನ್ನ ವೆಂಕಟಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003001/IF/93393042893942467)
7973 23/08/2022 4326
Work Name: AJC ಪೆದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003001/IF/93393042893942515)
7673 12/08/2022 2163
7673 12/08/2022 2163
Work Name: AJC ನೀಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಚೌಡರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003001/IF/93393042893950709)
16059 11/01/2023 2163
16059 11/01/2023 2163
Work Name: AJC ದಿಗವಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಮನೆಯಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003001/IF/93393042893951302)
16060 11/01/2023 4326
Work Name: AJC ದಿಗವಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003001/IF/93393042893951394)
7986 23/08/2022 4326
Work Name: AJC ದಿಗವಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕ ಮುನಿಶಾಮಿ ಮನೆಯಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003001/IF/93393042893951445)
7988 23/08/2022 4326
Work Name: AJC ದಿಗವಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಈರಪ್ಪ ರವರ ಸರ್ವೆ ನಂ 90/ಪಿ40 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾ(1528003001/IF/93393042893967182)
18661 07/03/2023 18540
18662 07/03/2023 18540
18663 07/03/2023 1854
19609 31/03/2023 18540
19610 31/03/2023 3708
Work Name: AJC ದಿಗವಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003001/IF/93393042893975315)
10756 10/10/2022 21630
10757 10/10/2022 10815
14582 15/12/2022 6489
16061 11/01/2023 6489
16061 11/01/2023 15141
16062 11/01/2023 6489
Work Name: AJC ಮಣಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂಪಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮ(1528003001/IF/93393042893975426)
8557 01/09/2022 4326
Work Name: AJC ಮಣಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003001/IF/93393042893975461)
8558 01/09/2022 2163
8558 01/09/2022 2163
Work Name: ಮಣಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಂಜಕ್ಕಗಾರಿ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಧನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003001/IF/93393042893975929)
16063 11/01/2023 5871
Work Name: AJC ಪೆದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪದ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003001/IF/93393042894003282)
16064 11/01/2023 4326
Work Name: ನೀಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲೇಶ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003001/IF/93393042894003781)
16065 11/01/2023 4326
Work Name: ಪೆದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಭವ್ಯ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರಾಜು ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003001/IF/93393042894011419)
13124 11/01/2023 4017
Work Name: ಮಣಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊರಚಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ರಂಗಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003001/IF/93393042894017958)
16066 11/01/2023 4326
Work Name: AJC ದಿಗವಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ರಂಗೇಗೌಡ ರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003001/IF/93393042894033490)
10571 10/10/2022 17304
10571 10/10/2022 7416
10572 10/10/2022 9888
10572 10/10/2022 2472
16067 11/01/2023 4326
16067 11/01/2023 17304
16068 11/01/2023 6489
19086 16/03/2023 5562
Work Name: ಪೆದ್ದೂರುಗ್ರಾಮದ ಪದ್ಮಾವತಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003001/IF/93393042894035518)
10758 10/10/2022 2163
10758 10/10/2022 2163
14588 15/12/2022 4326
16069 11/01/2023 2781
16069 11/01/2023 2163
16425 21/01/2023 4326
17048 31/01/2023 4326
Work Name: ಕೊರುಕೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003001/IF/93393042894037472)
10759 10/10/2022 4326
14589 15/12/2022 4326
16426 21/01/2023 4326
Work Name: ದಿಗವಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಚಿನ್ನಪಾಪಮ್ಮ ಕೋಂ ಆಂಜಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003001/IF/93393042894037495)
10760 10/10/2022 2163
16071 11/01/2023 2163
16427 21/01/2023 2163
17041 31/01/2023 2163
18664 07/03/2023 2163
19060 15/03/2023 1854
19611 31/03/2023 1854
Work Name: ದಿಗವಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003001/IF/93393042894037570)
10761 10/10/2022 4326
16072 11/01/2023 4326
16436 21/01/2023 3708
17042 31/01/2023 4326
19061 15/03/2023 3708
Work Name: ದಿಗವಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003001/IF/93393042894037729)
10762 10/10/2022 2163
10762 10/10/2022 2163
11520 11/01/2023 4326
18703 15/03/2023 3090
19612 31/03/2023 5562
Work Name: ಗೌನಿಚೆರುವಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003001/IF/93393042894037827)
10763 10/10/2022 4326
14409 15/12/2022 4326
16073 11/01/2023 4326
16429 21/01/2023 4326
17043 31/01/2023 4326
19062 15/03/2023 3708
Work Name: ಗೌನಿಚೆರುವಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕದಿರಮ್ಮ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003001/IF/93393042894037880)
10764 10/10/2022 2163
14592 15/12/2022 2163
16074 11/01/2023 2163
16430 21/01/2023 2163
17044 31/01/2023 2163
Work Name: ದಿಗವಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸುಜಾತ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಚಾರ್ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003001/IF/93393042894042751)
10765 10/10/2022 4326
14593 15/12/2022 4326
16075 11/01/2023 2163
16075 11/01/2023 2163
16431 21/01/2023 2163
16431 21/01/2023 2163
17047 31/01/2023 1854
17047 31/01/2023 1854
18665 07/03/2023 2163
Work Name: ಮಣಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಿತ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003001/IF/93393042894060084)
18704 15/03/2023 3090
Work Name: ನಾಗರಾಜಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003001/IF/93393042894086043)
16077 11/01/2023 4326
Work Name: ದಿಗವಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಧನದಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003001/IF/93393042894106237)
19136 16/03/2023 4326
Work Name: ಪಾತಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003001/IF/93393042894125640)
19613 31/03/2023 4326
Work Name: ಪೆದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಭಾರತಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003001/IF/93393042894125779)
18705 15/03/2023 6180
19614 31/03/2023 3708
Work Name: ತುಮ್ಮಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವತ್ಥಮ್ಮ ಕೋಂ ರಘನಾಥ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003001/IF/93393042894125818)
16078 11/01/2023 2163
16078 11/01/2023 2163
16433 21/01/2023 2163
17049 31/01/2023 2163
17473 07/03/2023 2163
18666 07/03/2023 4326
19064 15/03/2023 1854
19615 31/03/2023 4326
Work Name: ದಿಗವಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ರಮೇಶ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003001/IF/93393042894138728)
18706 15/03/2023 6180
19616 31/03/2023 3708
Work Name: ನಾಗರಾಜಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಿಂಧುಶ್ರೀ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜು ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003001/IF/93393042894138870)
16474 21/01/2023 4326
18708 15/03/2023 6180
19617 31/03/2023 3708
Work Name: ಕೊರುಕೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರಾಮರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003001/IF/93393042894142437)
18667 07/03/2023 2163
19065 15/03/2023 1854
19618 31/03/2023 1854
Work Name: ಕೊತ್ತಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶ ರವರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003001/IF/93393042894142497)
16079 11/01/2023 2163
16079 11/01/2023 2163
16434 21/01/2023 2163
16434 21/01/2023 2163
18668 16/03/2023 2163
18668 16/03/2023 2163
19619 31/03/2023 3708
Work Name: ವೇಂಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003001/IF/93393042894200280)
18669 07/03/2023 4326
19067 15/03/2023 3708
19620 31/03/2023 3708
Work Name: ನಾಗರಾಜಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003001/IF/93393042894200804)
16475 21/01/2023 2163
16475 21/01/2023 6489
17035 31/01/2023 2163
17035 31/01/2023 2163
Work Name: ಕೊರುಕೋನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿರ್ಮಲ ಕೋಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾನ (1528003001/IF/93393042894217577)
19621 31/03/2023 3090
Work Name: ಪೆದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೋಮಲ ಕೋಂ ಭಾಸ್ಕರ್ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003001/IF/93393042894217727)
19622 31/03/2023 3090
Work Name: ನೀಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೀರ್ತನ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003001/IF/93393042894217914)
19623 31/03/2023 3090
Work Name: ಮಣಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರತಿಮಾ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜ್ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003001/IF/93393042894335919)
19624 31/03/2023 4326
Work Name: ತುಮ್ಮಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಧಮ್ಮ ಕೋಂ ರಮೇಶ್ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003001/IF/93393042894350190)
19625 31/03/2023 1854
Work Name: ಪೆದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಂಧ್ಯ ಕೋಂ ಶಶಾಂಕ್ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003001/IF/93393042894350285)
19626 31/03/2023 2163
19626 31/03/2023 2163
Work Name: AJC ನೀಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ SWM ಘಟಕದ ಹತ್ತಿರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಗಿಡನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003001/LD/93393042892303094)
3876 06/07/2022 8652
3876 06/07/2022 12978
3877 06/07/2022 2163
Work Name: ಮಣಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003001/LD/93393042892307889)
19985 31/03/2023 15450
Work Name: ಮಣಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೀತಬೈರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸರ್ವೆ ನಂ ರಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಉದ್ಯಾನವನ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003001/LD/93393042892316295)
20018 31/03/2023 309
Work Name: ನೀಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ SWM ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003001/RC/93393042892323641)
109 08/04/2022 10815
109 08/04/2022 10815
110 08/04/2022 10815
110 08/04/2022 8652
Work Name: ಮಣಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಲ್ಲು ಬಾವಿಯ ಹತ್ತಿರ ಗೋಕುಂಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003001/WC/93393042892368585)
19134 16/03/2023 12360
19135 16/03/2023 6180
19867 31/03/2023 21630
19868 31/03/2023 21630
Work Name: ದಿಗವಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಸಾದಪ್ಪ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ದಿಂದ ಏಟಿಯವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003001/WC/93393042892410012)
3012 22/06/2022 15141
3012 22/06/2022 6489
3013 22/06/2022 6489
3672 04/07/2022 15141
3672 04/07/2022 6489
3673 04/07/2022 10815
4247 14/07/2022 15141
4247 14/07/2022 6489
4248 14/07/2022 8652
7370 08/08/2022 1236
7370 08/08/2022 1545
7371 08/08/2022 1545
7371 08/08/2022 618
Work Name: ಪೆದ್ದೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎನ್ ನಾಗರಾಜರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿನ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ (1528003001/WC/93393042892421688)
111 08/04/2022 10815
111 08/04/2022 10815
112 08/04/2022 15141
112 08/04/2022 4326
3736 04/07/2022 17304
3736 04/07/2022 4326
3737 04/07/2022 12978
6681 08/08/2022 12360
6681 08/08/2022 12360
6682 08/08/2022 17304
6682 08/08/2022 4944
Work Name: ಗೌನಿಚೆರುವಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಜಿ ಬಿ ವಾಲಿರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಜಮೀನಿನ ವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003001/WC/93393042892424723)
1766 19/05/2022 19467
1766 19/05/2022 2163
1767 19/05/2022 15141
1767 19/05/2022 6489
1768 19/05/2022 4326
1768 19/05/2022 2163
Work Name: ದಿಗವಕೋಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಪಾತಕೆರೆ ಯಿಂದ ಪಾತಕೋಟೆ ಯ ಒಡ್ಡು ಗೆ ಬರುವ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003001/WC/93393042892520591)
20019 31/03/2023 618
Work Name: ನೀಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಂತಮಾಣಿ ರೆಡ್ಡಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ದೋಬಿ ರೆಡ್ಡಪ್ಪ ಹೊಲದ ವರೆಗೆ ರಿವೀಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003001/WC/93393042892538091)
20020 31/03/2023 618
Sub Total Rs. 2834518
Grand Total Rs. 2834518
Expenditure In Lakhs For block :28.35
Report Completed
Excel View