Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Block : CHINTAMANI
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : KADADANAMARI
Work Name: ಕೋಡಿಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಬೊಮ್ಮಲರಾತ ಬಂಡೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹೊಕ್ಕಣೆ ಕಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/AV/93393042892289087)
3653 02/07/2022 4326
3653 02/07/2022 17304
4441 12/07/2022 6489
Work Name: ಕಡದನಮರಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮನ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/AV/93393042892299768)
3660 02/07/2022 6489
3660 02/07/2022 12978
Work Name: ಓಬಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪೆದ್ದಬಂಡೆಯ ಹತ್ತಿರ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕಣೆ ಕಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/AV/93393042892305275)
4355 12/07/2022 6489
4355 12/07/2022 2163
Work Name: ಓಬಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪೆದ್ದಬಂಡೆಯ ಹತ್ತಿರ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕಣೆ ಕಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/AV/93393042892305276)
4357 12/07/2022 2163
4357 12/07/2022 8652
7302 13/08/2022 2472
Work Name: ಓಬಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪೆದ್ದಬಂಡೆಯ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕಣೆ ಕಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/AV/93393042892305278)
4356 12/07/2022 6489
4356 12/07/2022 2163
7307 13/08/2022 2472
7307 13/08/2022 2472
Work Name: ಓಬಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪೆದ್ದಬಂಡೆಯ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕಣೆ ಕಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/AV/93393042892305280)
4358 12/07/2022 2163
4358 12/07/2022 12978
Work Name: ಬಿಲ್ಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ NRLM ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/AV/93393042892308949)
6789 05/08/2022 618
6789 05/08/2022 1854
6790 05/08/2022 618
6790 05/08/2022 1854
8462 29/08/2022 17304
8462 29/08/2022 7416
8463 29/08/2022 7416
8463 29/08/2022 14832
10241 28/09/2022 19776
10241 28/09/2022 4944
10242 28/09/2022 19776
10242 28/09/2022 2472
10742 13/10/2022 19776
10742 13/10/2022 4944
10743 13/10/2022 19776
10743 13/10/2022 2472
11146 20/10/2022 14832
Work Name: ಪುಟ್ಟಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಕಾಪೋಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/AV/93393042892310735)
11150 20/10/2022 7416
11150 20/10/2022 17304
11151 20/10/2022 17304
11151 20/10/2022 4944
Work Name: ಅಂಕಾಲಮಡುಗು ಗ್ರಾಮದ ಎ ಚೌಡರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾನ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/FP/93393042892267307)
3739 02/07/2022 8652
3739 02/07/2022 12978
3740 02/07/2022 2163
3740 02/07/2022 8652
Work Name: ಹನುಮೈಗಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯರ್ರಕೋಟಶ್ರೀನಿವಾಸಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/FP/93393042892271524)
11866 04/11/2022 14832
11866 04/11/2022 7416
12925 23/11/2022 14832
12925 23/11/2022 9888
12926 23/11/2022 2472
Work Name: ಓಬಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಕೋಳಿ ಪಾರಂವರಿಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/FP/93393042892284524)
3154 22/06/2022 12978
3154 22/06/2022 8652
3155 22/06/2022 8652
3155 22/06/2022 8652
3578 02/07/2022 12978
3578 02/07/2022 8652
3579 02/07/2022 10815
3579 02/07/2022 8652
4359 12/07/2022 10815
4359 12/07/2022 10815
4360 12/07/2022 4326
4360 12/07/2022 6489
4930 18/07/2022 12360
4930 18/07/2022 12360
4931 18/07/2022 9888
4931 18/07/2022 12360
Work Name: ಪುಟ್ಟಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ,ಮೆಯಿಂದ ಸತ್ಯನ್ನ ಮನೆಯವರಿಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/FP/93393042892294708)
11153 20/10/2022 22248
11153 20/10/2022 2472
11154 20/10/2022 12360
11154 20/10/2022 9888
11867 04/11/2022 2472
11867 04/11/2022 22248
11868 04/11/2022 9888
11868 04/11/2022 7416
Work Name: ಕಡದನಮರಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾತೋರು ಕೆರೆಯಿಂದ ವಂಗಿಮಾಲ್ಲು ಕೆರೆಯವರಿಗೂ ಕಾಲುವೆ & ರಿವಿಟ್ಮಿಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003016/IC/93393042892250618)
14002 30/11/2022 309
14002 30/11/2022 1545
14095 30/11/2022 927
14095 30/11/2022 1545
Work Name: ಅಂಕಾಲಮಡುಗು ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಎ ಎನ್ ಚೌಡಪ್ಪ ಜಮೀನುವರಿಗೂ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IC/93393042892254010)
289 13/04/2022 5562
289 13/04/2022 12978
290 13/04/2022 7416
290 13/04/2022 5562
1340 12/05/2022 14832
1340 12/05/2022 9888
1341 12/05/2022 19776
1341 12/05/2022 2472
Work Name: ಹನುಮಂತರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕನಮು ಕೆರೆಯಿಂದ ರೆಡ್ಡಪ್ಪ ಜಮೀನುವರಿಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ಮಿಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IC/93393042892266162)
291 13/04/2022 9270
291 13/04/2022 9270
292 13/04/2022 7416
292 13/04/2022 9270
1343 12/05/2022 2472
1343 12/05/2022 22248
1344 12/05/2022 9888
1344 12/05/2022 12360
Work Name: ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬೈಯಮ್ಮ ಕೆರೆಕೋಡಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿಕೊಳವೆ ಬಾವಿವರಿಗೂ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IC/93393042892266325)
293 13/04/2022 18540
294 13/04/2022 7416
294 13/04/2022 1854
1346 12/05/2022 2472
1346 12/05/2022 14832
Work Name: ಹನುಮೈಗಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುದಿಮಾವಿಡಿ ಕುಂಟೆಯಿಂದ ಕೊತ್ತಕುಂಟೆಯವರಿಗೂ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IC/93393042892267989)
3572 02/07/2022 12978
3572 02/07/2022 8652
3573 02/07/2022 4326
4932 18/07/2022 12360
4932 18/07/2022 12360
4933 18/07/2022 12360
4933 18/07/2022 9888
5944 28/07/2022 10815
5944 28/07/2022 10815
5945 28/07/2022 4326
5945 28/07/2022 8652
7313 13/08/2022 17304
7313 13/08/2022 7416
7314 13/08/2022 927
Work Name: ಕೋಡಿಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಮಾವುಕೆರೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೈರೇಶ ಕುಂಟೆಯವರಿಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ಮೂರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IC/93393042892272988)
4361 12/07/2022 21630
4362 12/07/2022 4326
4362 12/07/2022 4326
4934 18/07/2022 4944
4934 18/07/2022 19776
4935 18/07/2022 4944
4935 18/07/2022 7416
6027 28/07/2022 17304
6027 28/07/2022 7416
6028 28/07/2022 7416
6028 28/07/2022 4944
Work Name: ಸುನ್ನಪಗುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಕದಿರಮ್ಮ ಬಾವಿಯಿಂದ ಈಶ್ವರಚಾರಿ ಜಮೀನುವರಿಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ಮಿಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IC/93393042892276022)
20002 30/03/2023 1236
20002 30/03/2023 1854
20003 30/03/2023 618
20003 30/03/2023 1236
Work Name: ಸುನ್ನಪಗುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಸಿಲ್ಕಿ ಪಾಯವರಿಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ಮಿಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003016/IC/93393042892276029)
4936 18/07/2022 7416
4936 18/07/2022 17304
4937 18/07/2022 12360
6029 28/07/2022 17304
6029 28/07/2022 7416
6030 28/07/2022 12360
7393 13/08/2022 6489
7393 13/08/2022 15141
7394 13/08/2022 2163
8464 29/08/2022 17304
8464 29/08/2022 4944
8465 29/08/2022 4944
10245 28/09/2022 12360
10245 28/09/2022 9888
10744 13/10/2022 19776
10744 13/10/2022 4944
10745 13/10/2022 9888
11156 20/10/2022 14832
Work Name: ಪುಟ್ಟಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕ್ವಾಲರಾತಿಯಿಂದ ಚೆಟ್ಟಿಕುಂಟೆಯವರಿಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ಮಿಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IC/93393042892277119)
3569 02/07/2022 15141
3569 02/07/2022 6489
3570 02/07/2022 10815
3570 02/07/2022 6489
4363 12/07/2022 17304
4363 12/07/2022 4326
4364 12/07/2022 2163
4364 12/07/2022 2163
4938 18/07/2022 7416
4938 18/07/2022 17304
4939 18/07/2022 7416
4939 18/07/2022 7416
6024 28/07/2022 17304
6024 28/07/2022 7416
6025 28/07/2022 7416
6025 28/07/2022 7416
Work Name: ಪುಟ್ಟಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಕಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಜಮೀನುವರಿಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ಮಿಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IC/93393042892277121)
3574 02/07/2022 12978
3574 02/07/2022 8652
3575 02/07/2022 10815
3575 02/07/2022 6489
4365 12/07/2022 10815
4365 12/07/2022 10815
4366 12/07/2022 6489
4366 12/07/2022 4326
4940 18/07/2022 9888
4940 18/07/2022 14832
4941 18/07/2022 4944
4941 18/07/2022 9888
6033 28/07/2022 14832
6033 28/07/2022 9888
6034 28/07/2022 9888
6034 28/07/2022 4944
Work Name: ಪುಟ್ಟಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಂಡಲಿ ಬಂಡೆಯಿಂದ ಈರಪ್ಪ ಜಮೀನುವರಿಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ಮಿಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IC/93393042892277123)
3576 02/07/2022 17304
3576 02/07/2022 4326
3577 02/07/2022 8652
3577 02/07/2022 4326
4367 12/07/2022 17304
4367 12/07/2022 4326
4368 12/07/2022 8652
4368 12/07/2022 4326
4942 18/07/2022 7416
4942 18/07/2022 17304
4943 18/07/2022 4944
4943 18/07/2022 7416
6031 28/07/2022 17304
6031 28/07/2022 7416
6032 28/07/2022 7416
6032 28/07/2022 9888
7316 13/08/2022 4944
7316 13/08/2022 12360
7317 13/08/2022 2472
7317 13/08/2022 2472
Work Name: ಪುಟ್ಟಗುಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಸುಬ್ಬನ್ನ ಜಮೀನುವರಿಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ಮಿಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IC/93393042892280671)
13320 01/12/2022 15141
13320 01/12/2022 6489
13321 01/12/2022 12978
13321 01/12/2022 6489
14449 15/12/2022 12978
14449 15/12/2022 8652
14450 15/12/2022 12978
14450 15/12/2022 8652
14451 15/12/2022 6489
14451 15/12/2022 2163
15194 23/12/2022 14832
15194 23/12/2022 9888
15195 23/12/2022 7416
15195 23/12/2022 9888
Work Name: ಹನುಮೈಗಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಡ್ಡೋನಿಕುಂಟೆಯಿಂದ ದೂಡ್ಡ ಻ಪ್ಪಿರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನುವರಿಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ಮಿಂಟ್ ಕಾಮಗಾರ(1528003016/IC/93393042892283694)
19573 30/03/2023 21630
19574 30/03/2023 4326
19940 30/03/2023 927
19940 30/03/2023 8343
19941 30/03/2023 6489
Work Name: ಹನುಮಂತರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನನಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ಮೀಮಟ್ ಕಾಮಗಾರು(1528003016/IC/93393042892284082)
19575 30/03/2023 18540
19576 30/03/2023 18540
19577 30/03/2023 1854
19577 30/03/2023 16686
19578 30/03/2023 3708
19578 30/03/2023 12978
19944 30/03/2023 12360
19945 30/03/2023 9579
19946 30/03/2023 1236
19946 30/03/2023 11124
19947 30/03/2023 1854
19947 30/03/2023 4635
Work Name: ಹನುಮೈಗಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೋವಿ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ಜಮೀನಿಂದ ಹೊಸಕೆರೆಯವರಿಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ಮಿಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IC/93393042892284198)
19579 30/03/2023 21630
19580 30/03/2023 2163
Work Name: ಅಂಕಾಲಮಡುಗು ಗ್ರಾಮದ ತಲಾರಿ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂನಿಂದ ಯರ್ರಪ್ಪ ಕೆರೆಯವರಿಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ಮಿಂಟ್ ಕಾಮಗಾ(1528003016/IC/93393042892284922)
19581 30/03/2023 21630
19582 30/03/2023 21630
19583 30/03/2023 19467
19584 30/03/2023 2163
19584 30/03/2023 10815
19948 30/03/2023 12360
19949 30/03/2023 12360
19950 30/03/2023 11124
19951 30/03/2023 2472
Work Name: ಸುನ್ನಪಗುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಈರಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042893286150)
3156 22/06/2022 10815
Work Name: ಹನುಮಂತರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಬೈರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಸರವೆನಂ 6ರ 3 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042893453986)
8468 29/08/2022 2472
8468 29/08/2022 12360
Work Name: ಕಡದನಮರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವನ್ನ ಬಿನ್ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ರವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042893476540)
5455 21/07/2022 4944
5455 21/07/2022 7416
Work Name: ಓಬಳಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಂನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮದ್ದಿರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042893614690)
10746 13/10/2022 4944
Work Name: ಅಂಕಾಲಮಡುಗು ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರ ಬಿನ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042893628151)
3121 22/06/2022 2163
3121 22/06/2022 10815
Work Name: ಸುನ್ನಪಗುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಿನ್ ಕೆ ಆರ್ ರೆಡ್ಡಪ್ಪ ರವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042893635395)
5456 21/07/2022 9888
Work Name: ಬಿಲ್ಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ಹರೀಶ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042893636198)
3655 02/07/2022 2163
4687 12/07/2022 2163
4687 12/07/2022 2163
15564 03/01/2023 4944
Work Name: ಸೀಮಲಗುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಕದಿರಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042893641428)
8467 29/08/2022 2472
8467 29/08/2022 4635
Work Name: ಕಡದನಮರಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಕೋಂ ನಂಜಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042893641488)
10747 13/10/2022 2472
14443 15/12/2022 2472
Work Name: ಬಿಲ್ಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042893657293)
162 13/04/2022 14832
162 13/04/2022 7416
Work Name: ಬಿಲ್ಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಾಸನ್ನ ರವರ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042893657309)
295 13/04/2022 12978
295 13/04/2022 3708
Work Name: ಬಿಲ್ಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗರಾಜ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ರವರ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042893657332)
296 13/04/2022 12978
296 13/04/2022 5562
297 13/04/2022 7416
297 13/04/2022 7416
Work Name: ಬಿಲ್ಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್ ದೂಡ್ಡವೆಂಕಟಪ್ಪ ರವರ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042893657343)
1347 12/05/2022 2472
1347 12/05/2022 19776
Work Name: ಬಿಲ್ಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾನ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042893664784)
6026 28/07/2022 4944
6026 28/07/2022 2472
Work Name: ಬಿಲ್ಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿನೋಧ ಕೋಂ ರಾಜಾರೆಡ್ಡ್ಇ ರವರ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042893678997)
3656 02/07/2022 4326
3656 02/07/2022 8652
Work Name: ಚೀಮಲಗುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ ಈ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042893680822)
3122 22/06/2022 4326
3122 22/06/2022 6489
Work Name: ಚೀಮಲಗುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಸಿ ಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಚೌಡಪ್ಪ ರವರ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042893680852)
3657 02/07/2022 10815
3657 02/07/2022 8652
Work Name: ಸುನ್ನಪಗುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗುಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042893687472)
6739 05/08/2022 4326
8472 29/08/2022 2472
Work Name: ಸುನ್ನಪಗುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾನ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042893687715)
8466 29/08/2022 7416
8466 29/08/2022 2472
11610 20/10/2022 3708
11610 20/10/2022 1854
11873 04/11/2022 2472
11873 04/11/2022 4944
Work Name: ಕೋಡಿಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೊಂ ಕೋನಕುಮಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042893693094)
14444 15/12/2022 6180
14444 15/12/2022 2472
15207 23/12/2022 6489
15207 23/12/2022 6489
Work Name: ಬಿಲ್ಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್ ಜಲಾರಿ ಕದಿರಪ್ಪ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042893702052)
298 13/04/2022 11124
298 13/04/2022 5562
Work Name: ಬಿಲ್ಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಓಬಳಮ್ಮ ಕೋಂ ಮೋಟು ಕೋನಪ್ಪ ರವರ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042893702086)
299 13/04/2022 11124
299 13/04/2022 5562
Work Name: ಬಿಲ್ಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೆಟ್ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ರವರ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042893702102)
300 13/04/2022 9270
300 13/04/2022 7416
Work Name: ಬಿಲ್ಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕದಿರಪ್ಪ ರವರ ಧನದ ಕೊ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042893702116)
301 13/04/2022 12978
301 13/04/2022 3708
Work Name: ಹನುಮೈಗಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋನಮ್ಮ ಕೋಂ ದೂಡ್ಡ ಾದೆಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042893722604)
19183 21/03/2023 7416
Work Name: ಸುನ್ನಪಗುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ರೆಡ್ಡಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042893732602)
15568 03/01/2023 2472
15568 03/01/2023 9888
16226 13/01/2023 2163
Work Name: ಸುನ್ನಪಗುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಈರಮ್ಮ ಕೋಂ ಪಾಪಣ್ಣ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042893732630)
4946 18/07/2022 1854
4946 18/07/2022 1854
15197 23/12/2022 2472
15197 23/12/2022 7416
Work Name: ಸುನ್ನಪಗುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಮ್ಮ ಕೋಂ ರವಣಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042893732643)
15084 23/12/2022 7416
15569 03/01/2023 9888
Work Name: ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವಿನೋಧ ಬಿನ್ ಸೀತಾರಾಮಪ್ಪ ರವರ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042893795185)
3658 02/07/2022 4326
3658 02/07/2022 4326
Work Name: ಅಂಕಾಲಮಡುಗು ಗ್ರಾಮದ ಸರೋಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042893814371)
7956 22/08/2022 4944
Work Name: ಕಡದನಮರಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಾಂಜಿ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042893823629)
10244 28/09/2022 4944
Work Name: ಸುನ್ನಪಗುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮ ಕೊಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042893829455)
6741 05/08/2022 4635
Work Name: ಅಂಕಾಲಮಡುಗು ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರಮ್ಮ ಕೋಂ ಓಬಳೇಶ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042893845971)
3738 02/07/2022 6489
3738 02/07/2022 4326
Work Name: ಅಂಕಾಲಮಡುಗು ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಹನುಮನ್ನ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042893845980)
5458 21/07/2022 2472
5458 21/07/2022 9888
Work Name: ಅಂಕಾಲಮಡುಗು ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಮ್ಮಕೋಂ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042893846019)
3741 02/07/2022 2163
3741 02/07/2022 8652
Work Name: ಬಿಲ್ಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜ್ಯೋತಿ ಕೋಂ ಸೋಮರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042893846078)
4688 12/07/2022 2163
4688 12/07/2022 10815
Work Name: ಬಿಲ್ಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042893846239)
5460 21/07/2022 2472
5460 21/07/2022 9888
Work Name: ಬಿಲ್ಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾರತಿ ಕೋಂ ಬಾಸ್ಕರ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042893876106)
7960 22/08/2022 2472
7960 22/08/2022 2472
Work Name: ಹನುಮೈಗಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಶೋಕ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮೇಕೆ/ಆಡು ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042893883625)
15572 03/01/2023 1854
Work Name: ಸುನ್ನಪಗುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಪ್ಪ ರವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042893909694)
10748 13/10/2022 4944
Work Name: ಅಂಕಾಲಮಡುಗು ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೋನಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042893932361)
5461 21/07/2022 7416
5461 21/07/2022 4944
Work Name: ಸುನ್ನಪಗುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಕೋನಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042893936020)
11157 20/10/2022 2163
11157 20/10/2022 4326
11876 04/11/2022 4944
11876 04/11/2022 2472
Work Name: ಕೋಡಿಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042893939314)
7961 22/08/2022 2472
7961 22/08/2022 2472
Work Name: ಅಂಕಾಲಮಡುಗು ಗ್ರಾಮದ ಕೋನಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042893939367)
6740 05/08/2022 2163
6740 05/08/2022 2472
Work Name: ಅಂಕಾಲಮಡುಗು ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗುಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಹನುಮಂತು ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042893943060)
5462 21/07/2022 4944
5462 21/07/2022 7416
Work Name: ಅಂಕಾಲಮಡುಗು ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೋನಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾನ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042893943149)
5463 21/07/2022 9888
Work Name: ಅಂಕಾಲಮಡುಗು ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೋನಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾನ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042893943165)
5459 21/07/2022 4944
5459 21/07/2022 4944
Work Name: ಕಡದನಮರಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಚ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಯ್ಯಾ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042893948551)
7964 22/08/2022 4944
Work Name: ಕೋಡಿಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಸರೋಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೆ ಜಿ ರಾಮಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾನ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042893948945)
7962 22/08/2022 4944
Work Name: ಅಂಕಾಲಮಡುಗು ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೋನಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042893951634)
5464 21/07/2022 7416
5464 21/07/2022 4944
Work Name: ಬಿಲ್ಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ರವರ ಧನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042893955209)
19585 30/03/2023 4326
Work Name: ಅಂಕಾಲಮಡುಗು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ಯಾಮಲ ಕೋ ಸುಬ್ಬನ್ನ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042893955839)
6744 05/08/2022 4944
Work Name: ಅಂಕಾಲಮಡುಗು ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೋನಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042893955874)
7958 22/08/2022 2472
7958 22/08/2022 2472
Work Name: ಬಿಲ್ಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ರವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003016/IF/93393042893958811)
10246 28/09/2022 2163
10246 28/09/2022 2163
14446 15/12/2022 2472
14446 15/12/2022 2472
15575 03/01/2023 4944
Work Name: ಬಿಲ್ಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042893958990)
7959 22/08/2022 2472
7959 22/08/2022 2472
Work Name: ಅಂಕಾಲಮಡುಗು ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಹನುಮಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042893970306)
6748 05/08/2022 618
6748 05/08/2022 4326
Work Name: ಅಂಕಾಲಮಡುಗು ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜನೇಯಚಾರಿ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042893970324)
6749 05/08/2022 618
6749 05/08/2022 4326
Work Name: ಸುನ್ನಪಗುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರಮ್ಮ ಕೋಂ ರವಣಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042893976692)
7963 22/08/2022 4944
7963 22/08/2022 7416
8473 29/08/2022 2472
8473 29/08/2022 4944
Work Name: ಕೋಡಿಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೋನಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾನ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042893979714)
10247 28/09/2022 4944
Work Name: ಅಂಕಾಲಮಡುಗು ಗ್ರಾಮದ ಅಶೋಕ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042893979806)
7322 13/08/2022 3708
Work Name: ಬಿಲ್ಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಕಾಶರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಚೌಡರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042893980294)
7809 22/08/2022 2472
7809 22/08/2022 2472
Work Name: ಅಂಕಾಲಮಡುಗು ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042893982404)
19586 30/03/2023 3708
Work Name: ಸುನ್ನಪಗುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಎಸ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ನರಸಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾನ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042893986074)
10749 13/10/2022 2472
10749 13/10/2022 2472
Work Name: ಬಿಲ್ಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್ ಜರಾಲು ಕದಿರಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042893988581)
10243 28/09/2022 2472
10243 28/09/2022 2472
Work Name: ಬಿಲ್ಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042893990034)
10751 13/10/2022 2163
10751 13/10/2022 2163
Work Name: ಕೋಡಿಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಪಲ್ಲವಿ ಕೋಂ ಶ್ರೀಕಾಂತರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042893996178)
10248 28/09/2022 4944
Work Name: ಬಿಲ್ಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಸುಬ್ಬರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042893999506)
10750 13/10/2022 3708
Work Name: ಬಿಲ್ಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಲಕ್ಚ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042894011531)
10752 13/10/2022 4944
Work Name: ಅಂಕಾಲಮಡುಗು ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕ ಸುಬ್ಬನ್ನ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042894014350)
11158 20/10/2022 4944
Work Name: ಬಿಲ್ಲಾಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾನ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042894014408)
15578 03/01/2023 2472
Work Name: ಕೋಡಿಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಿನ್ನ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042894014459)
10249 28/09/2022 2472
10249 28/09/2022 2472
Work Name: ಸುನ್ನಪಗುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗುಲಮ್ಮ ಕೋಂ ವೀರಬದ್ರಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042894040456)
11875 04/11/2022 2472
12276 15/12/2022 2163
14454 15/12/2022 2472
Work Name: ಹನುಮೈಗಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042894085967)
19189 21/03/2023 4017
Work Name: ಸುನ್ನಪಗುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಲಕ್ಷ್ಮನ್ನ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042894106588)
15085 23/12/2022 4944
15581 03/01/2023 4944
Work Name: ಅಂಕಾಲಮಡುಗು ಗ್ರಾಮದ ಪಾಪುಲಮ್ಮ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042894275352)
19587 30/03/2023 7416
19952 30/03/2023 4944
Work Name: ಹನುಮಂತರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರಪ್ಪ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/IF/93393042894278824)
19588 30/03/2023 3708
Work Name: ಕೋಡಿಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಕ್ಕೋಲ್ಲ ಕೋನಪ್ಪ ಜಮೀನುವರಿಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/RC/93393042892290446)
302 13/04/2022 16686
302 13/04/2022 1854
303 13/04/2022 11124
303 13/04/2022 3708
Work Name: ಕೋಡಿಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಂಜಮ್ಮಗಾರಿ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಜಮೀನುವರಿಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾಋಇ(1528003016/RC/93393042892290449)
304 13/04/2022 14832
304 13/04/2022 3708
1348 12/05/2022 4944
1348 12/05/2022 19776
1349 12/05/2022 4944
1349 12/05/2022 17304
Work Name: ಕೋಡಿಗಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಕರಿಯಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಯನುಪೋತಲ ಕುಂಟೆಯವರಿಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/RC/93393042892290469)
14455 15/12/2022 19776
14455 15/12/2022 4944
14456 15/12/2022 2472
15201 23/12/2022 19776
15201 23/12/2022 4944
15202 23/12/2022 4944
Work Name: ಹನುಮೈಗಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುದ್ದಕುಂಟೆಯಿಂದ ಬೈಯನ್ನಗಾರಿ ರಾಮಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯವರಿಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/RC/93393042892376767)
11871 04/11/2022 17304
11871 04/11/2022 7416
11872 04/11/2022 2472
11872 04/11/2022 4944
12912 23/11/2022 14832
12912 23/11/2022 9888
12913 23/11/2022 2472
12913 23/11/2022 7416
13245 01/12/2022 14832
13245 01/12/2022 9888
13246 01/12/2022 2472
13246 01/12/2022 2472
14452 15/12/2022 7416
14452 15/12/2022 17304
14453 15/12/2022 4944
14453 15/12/2022 2472
Work Name: ಹನುಮಂತರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೆದ್ದನ್ನ ಬಂಡೆಯಿಂದ ಚೌಡರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೋರಿ&ರಿವಿಟ್ಮಿಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/WC/93393042892421740)
1351 12/05/2022 9888
1351 12/05/2022 14832
1352 12/05/2022 2472
Work Name: ಹನುಮಂತರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಕುಂಟೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/WC/93393042892485625)
3567 02/07/2022 12978
3567 02/07/2022 8652
3568 02/07/2022 12978
4369 12/07/2022 17304
4369 12/07/2022 4326
4370 12/07/2022 10815
4370 12/07/2022 2163
4944 18/07/2022 4944
4944 18/07/2022 19776
4945 18/07/2022 2472
4945 18/07/2022 12360
6035 28/07/2022 19776
6035 28/07/2022 4944
6036 28/07/2022 12360
6036 28/07/2022 2472
7320 13/08/2022 4944
7320 13/08/2022 19776
7321 13/08/2022 2472
7321 13/08/2022 12360
8469 29/08/2022 22248
8469 29/08/2022 2472
8470 29/08/2022 14832
8470 29/08/2022 9888
8471 29/08/2022 14832
8471 29/08/2022 7416
Work Name: AJCಅಂಕಾಲಮಡುಗು ಗ್ರಾಮದ ಎ ವಿ ಬೈರಾರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿಂದ ಎ ವಿ ಜಗದೀಶ್ವರರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನುವರಿಗೂ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/WC/93393042892510438)
13613 01/12/2022 3090
13613 01/12/2022 2472
13614 01/12/2022 3708
13614 01/12/2022 5562
13615 01/12/2022 1854
Work Name: ಹನುಮೈಗಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪೆದ್ದ ಆದೆಪ್ಪಜಮೀನಿನಿಂದ ಬೋವಿ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಜಮೀನುವರಿಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ಮಿಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003016/WC/93393042892517648)
13319 01/12/2022 6489
13319 01/12/2022 12978
Sub Total Rs. 3533106
Grand Total Rs. 3533106
Expenditure In Lakhs For block :35.33
Report Completed
Excel View