Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Block : CHINTAMANI
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : RAGUTTAHALLI
Work Name: ಗುಡಿವಾಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ (ಮುಂದುವರೆದ) ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/AV/93393042892260046)
163 13/04/2022 24720
164 13/04/2022 24720
165 13/04/2022 12360
165 13/04/2022 7416
Work Name: ರಾಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಿಲ್ಲಗುಟ್ಟ ಬಳಿ ಘನ ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಿ ಮಾದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/AV/93393042892260716)
891 09/05/2022 46350
892 09/05/2022 41715
Work Name: ಬ್ರಾಹ್ಮಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/AV/93393042892288045)
168 13/04/2022 9888
168 13/04/2022 12360
169 13/04/2022 12360
169 13/04/2022 12360
170 13/04/2022 7416
170 13/04/2022 17304
171 13/04/2022 4944
171 13/04/2022 14832
Work Name: ವೈ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/AV/93393042892304622)
19953 30/03/2023 309
Work Name: ಕಂಚಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿಲ್ಲಗುಟ್ಟ ಬಳಿ SWM ಘಟಕ ಅಭಿಬವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 1(1528003022/AV/93393042892306473)
19954 30/03/2023 3399
Work Name: ವೈಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯರ್ರಬಲಿ ಸುಬ್ಬರಾಯಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಪುಲಗೂರು ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/FP/93393042892248637)
893 30/04/2022 2472
893 30/04/2022 17304
1324 13/05/2022 6489
1324 13/05/2022 15141
1325 13/05/2022 4326
1325 13/05/2022 17304
1326 13/05/2022 10815
1326 13/05/2022 10815
1327 13/05/2022 2163
1327 13/05/2022 4326
Work Name: ನಲ್ಲಗುಟ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸನಂ 75 ಕಿಟ್ಟಣ್ಣ ಜಮೀನಿನ ಬಳಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/FP/93393042892275642)
166 13/04/2022 9888
166 13/04/2022 14832
167 13/04/2022 2472
167 13/04/2022 19776
Work Name: ರಾಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೆಜ್ಜೂಲಜಯನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಕೋಡೂರು ಜಯನ್ನ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/FP/93393042892281367)
1863 21/05/2022 4326
1863 21/05/2022 17304
1864 21/05/2022 19467
2149 30/05/2022 14904.82
2149 30/05/2022 2129.26
3239 22/06/2022 2163
3239 22/06/2022 19467
3240 22/06/2022 6489
3240 22/06/2022 12978
Work Name: ಮಾದಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಮ್ಮ ಜಮೀನಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಹಳ್ಳಿ ಚೊಡಮಣಿ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/FP/93393042892282193)
5977 31/07/2022 8652
5977 31/07/2022 12978
5978 31/07/2022 8652
5978 31/07/2022 10815
7783 19/08/2022 9888
7783 19/08/2022 9888
7784 19/08/2022 12360
7784 19/08/2022 9888
8198 29/08/2022 7416
8198 29/08/2022 7416
Work Name: ರಾಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಗವಿಂಟಿ ಶ್ರೀನಾಥ ಹೊಸ ಮನೆ ಹಿಂಭಾಗ ಕಾಲುವೆಗೆ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/FP/93393042892284035)
3241 22/06/2022 6489
3241 22/06/2022 15141
3242 22/06/2022 12978
3682 02/07/2022 2163
3682 02/07/2022 19467
3683 02/07/2022 12978
Work Name: ರಾಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಚಿತ್ತಲಕುಂಟೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/FP/93393042892284041)
3243 22/06/2022 21630
3244 22/06/2022 19467
3684 02/07/2022 21630
3685 02/07/2022 12978
Work Name: ರಾಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಿಷನ್ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪರವರ ಜಮೀನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/FP/93393042892284043)
3245 22/06/2022 2163
3245 22/06/2022 19467
3246 22/06/2022 2163
3246 22/06/2022 17304
3686 02/07/2022 2163
3686 02/07/2022 19467
3687 02/07/2022 2163
3687 02/07/2022 17304
Work Name: ಕರಿಯಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಖಾದಿರಪ್ಪನ ಕೆರೆ ಬಳಿ ಮಾಧವರಾವ್‌ ಜಮೀನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1528003022/FP/93393042892284968)
19955 30/03/2023 309
Work Name: ಗುಡಿವಾಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿಯಿಂದ ಜಿ ಎಂ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/FP/93393042892285972)
4205 13/07/2022 21630
4206 13/07/2022 17304
4206 13/07/2022 2163
9930 28/09/2022 22248
9930 28/09/2022 2472
9931 28/09/2022 14832
9931 28/09/2022 7416
10515 05/10/2022 24720
10516 05/10/2022 17304
10516 05/10/2022 4944
11449 21/10/2022 4944
11449 21/10/2022 14832
Work Name: ವೈ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಎಲ್‌ ಮಂಜುನಾಥ ಜಮೀನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/FP/93393042892289608)
4207 13/07/2022 15141
4207 13/07/2022 6489
4208 13/07/2022 2163
5040 21/07/2022 4326
5040 21/07/2022 17304
5041 21/07/2022 6489
5041 21/07/2022 6489
Work Name: ಬ್ರಾಹ್ಮಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/FP/93393042892291865)
5979 27/07/2022 4326
5979 27/07/2022 17304
5980 27/07/2022 17304
7785 19/08/2022 9888
7785 19/08/2022 14832
7786 19/08/2022 4944
7786 19/08/2022 2472
Work Name: ರಾಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯರ್ರಕುಂಟೆಯಿಂದ ದ್ವಾರಣಾಲು ಕುಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(1528003022/IC/93393042892262432)
172 13/04/2022 24720
173 13/04/2022 2472
173 13/04/2022 22248
174 13/04/2022 12360
Work Name: ವೈ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೊಟಿಕಿ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ಜಮೀನಿಂದ ರಾಗಿ ಕುಂಟೆಯವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IC/93393042892263299)
612 25/04/2022 17304
612 25/04/2022 7416
613 25/04/2022 2472
613 25/04/2022 2472
1876 21/05/2022 9270
1876 21/05/2022 9270
1877 21/05/2022 14832
1877 21/05/2022 3708
1878 21/05/2022 5562
1878 21/05/2022 7416
Work Name: ರಾಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿಂದ ಗುಂತೂರು ಜಯರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್‌ ಮೆಂಟ್(1528003022/IC/93393042892271875)
1328 13/05/2022 21630
1329 13/05/2022 4326
1329 13/05/2022 17304
1330 13/05/2022 10815
1865 21/05/2022 21630
1866 21/05/2022 21630
1867 21/05/2022 2163
1867 21/05/2022 17304
2110 30/05/2022 21630
2111 30/05/2022 15141
2111 30/05/2022 4326
2581 08/06/2022 21630
2582 08/06/2022 4326
2582 08/06/2022 15141
3247 22/06/2022 21630
3248 22/06/2022 4326
3248 22/06/2022 15141
Work Name: ಕೋನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮಪ್ಪ ಜಮೀನಿಂದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IC/93393042892271886)
1288 13/05/2022 15141
1288 13/05/2022 6489
1289 13/05/2022 10815
1289 13/05/2022 4326
2112 30/05/2022 12978
2112 30/05/2022 8652
2113 30/05/2022 8652
2113 30/05/2022 10815
2583 08/06/2022 8652
2583 08/06/2022 12978
2584 08/06/2022 8652
2584 08/06/2022 10815
3249 22/06/2022 8652
3249 22/06/2022 12978
3250 22/06/2022 8652
3250 22/06/2022 10815
Work Name: ಮಾವುಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದಪ್ಪನ ಕೆರೆಯಿಂದ ಖಾದಿರಪ್ಪನ ಕೆರೆಯವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IC/93393042892272362)
3251 22/06/2022 10815
3251 22/06/2022 10815
3252 22/06/2022 6489
3252 22/06/2022 12978
3700 02/07/2022 10815
3700 02/07/2022 10815
3701 02/07/2022 6489
3701 02/07/2022 12978
4209 13/07/2022 12978
4209 13/07/2022 8652
4210 13/07/2022 17304
4210 13/07/2022 2163
5044 21/07/2022 8652
5044 21/07/2022 10815
5925 27/07/2022 10815
5925 27/07/2022 10815
5926 27/07/2022 21630
5927 27/07/2022 2163
5927 27/07/2022 17304
5928 27/07/2022 2163
5928 27/07/2022 2163
Work Name: ಬ್ರಾಹ್ಮಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಡೆಗಂಡ್ಲು ವೆಂಕಟಮ್ಮ ಜಮೀನಿಂದ ಮಾಡಿ ರಾಮಣ್ಣ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ (1528003022/IC/93393042892272368)
4211 13/07/2022 19467
4211 13/07/2022 2163
4212 13/07/2022 2163
4212 13/07/2022 15141
5042 21/07/2022 2163
5042 21/07/2022 19467
5043 21/07/2022 15141
5043 21/07/2022 2163
7787 19/08/2022 11124
7787 19/08/2022 4944
Work Name: ಮಾದಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಗುಡ್ಡೆಪ್ಪಗಾರಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಜಮೀನು ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IC/93393042892273112)
3688 02/07/2022 21630
3689 02/07/2022 8652
3689 02/07/2022 10815
4298 13/07/2022 4326
4298 13/07/2022 17304
4299 13/07/2022 8652
4299 13/07/2022 8652
5045 21/07/2022 17304
5045 21/07/2022 4326
5046 21/07/2022 8652
5046 21/07/2022 8652
Work Name: AJC ವೈ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಜಮೀನಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IC/93393042892274821)
19956 30/03/2023 309
Work Name: AJC ಗುಡಿವಾಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾತಲಪ್ಪ ಜಮೀನಿಂದ ಯಗವ ಚೆರುವು ಖಾನೆಯವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IC/93393042892274823)
17890 18/02/2023 30900
17891 18/02/2023 27810
17892 18/02/2023 12360
18346 03/03/2023 21630
18347 03/03/2023 21630
18348 03/03/2023 21630
18349 03/03/2023 10815
Work Name: AJC ಬ್ರಾಹ್ಮಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತೌಟನ್ನಗಾರಿ ರಾಮಣ್ಣ ಜಮೀನಿಂದ ಪಾಪಮ್ಮನವರ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IC/93393042892274829)
4213 13/07/2022 17304
4213 13/07/2022 4326
4214 13/07/2022 15141
4214 13/07/2022 4326
5047 21/07/2022 4326
5047 21/07/2022 17304
5048 21/07/2022 4326
5048 21/07/2022 15141
5930 27/07/2022 4326
5930 27/07/2022 17304
5931 27/07/2022 4326
5931 27/07/2022 17304
5932 27/07/2022 21630
5933 27/07/2022 17304
5933 27/07/2022 4326
Work Name: AJC ರಾಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಲರಾಜು ಜಮೀನಿಂದ ಆರ್ ಕೆ ಕೇಶವರೆಡ್ಡಿರವರ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ (1528003022/IC/93393042892274830)
17894 18/02/2023 30591
18350 03/03/2023 21630
18351 03/03/2023 21630
18352 03/03/2023 2163
Work Name: AJC ಗುಡಿವಾಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೇಳೂರು ಕುಂಟೆಯಿಂದ ಪೆದ್ದವಂಕೆಯವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IC/93393042892275395)
4215 13/07/2022 17304
5049 21/07/2022 21630
5050 21/07/2022 19467
5981 27/07/2022 21630
5982 27/07/2022 4326
5982 27/07/2022 17304
7791 19/08/2022 22248
7791 19/08/2022 2472
7792 19/08/2022 14832
7792 19/08/2022 7416
8201 29/08/2022 4944
Work Name: AJC ಕೋನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾವಣ್ಣ ಜಮೀನಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯವೆಗೂ ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(1528003022/IC/93393042892275413)
5051 21/07/2022 17304
5051 21/07/2022 4326
5052 21/07/2022 4326
5052 21/07/2022 15141
5983 27/07/2022 17304
5983 27/07/2022 4326
5984 27/07/2022 8652
5984 27/07/2022 10815
7793 19/08/2022 7416
7793 19/08/2022 17304
7794 19/08/2022 7416
7794 19/08/2022 14832
8202 29/08/2022 17304
8202 29/08/2022 7416
8203 29/08/2022 14832
8203 29/08/2022 7416
9281 14/09/2022 8652
9281 14/09/2022 12978
9282 14/09/2022 10815
9282 14/09/2022 8652
9932 28/09/2022 2472
9932 28/09/2022 12360
Work Name: AJC ಬ್ರಾಹ್ಮಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಜಮೀನಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IC/93393042892277025)
4300 13/07/2022 10815
4300 13/07/2022 8652
4301 13/07/2022 8652
4301 13/07/2022 10815
5053 21/07/2022 10815
5053 21/07/2022 6489
5054 21/07/2022 8652
5054 21/07/2022 8652
5934 27/07/2022 10815
5934 27/07/2022 6489
5935 27/07/2022 4326
5935 27/07/2022 6489
Work Name: AJC ರಾಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾತಮಿದ್ದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಜಮೀನಿಂದ ರಾಮಕ್ಕ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ (1528003022/IC/93393042892279571)
5985 27/07/2022 2163
5985 27/07/2022 19467
5986 27/07/2022 6489
5986 27/07/2022 12978
6653 07/08/2022 2163
6653 07/08/2022 19467
6654 07/08/2022 6489
6654 07/08/2022 12978
7796 19/08/2022 17304
7796 19/08/2022 7416
7797 19/08/2022 12360
7797 19/08/2022 4944
9933 28/09/2022 22248
9933 28/09/2022 2472
9934 28/09/2022 19776
9934 28/09/2022 2472
Work Name: AJC ರಾಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾವಿನ ಕುಂಟೆ ಕೆರೆಯಿಂದ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ ವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್ ಮೆಂಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IC/93393042892279614)
5987 27/07/2022 21630
5988 27/07/2022 6489
5988 27/07/2022 12978
6655 07/08/2022 21630
6656 07/08/2022 6489
6656 07/08/2022 12978
7798 19/08/2022 22248
7798 19/08/2022 2472
7799 19/08/2022 17304
8855 06/09/2022 2163
8855 06/09/2022 19467
8856 06/09/2022 10815
8856 06/09/2022 10815
8857 06/09/2022 2163
8857 06/09/2022 8652
Work Name: AJC ಮಾದಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಗೋಕುಂಟೆಯವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IC/93393042892280638)
18353 03/03/2023 21630
18354 03/03/2023 21630
18355 03/03/2023 8652
Work Name: AJC ಕೋನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗುಲಪ್ಪ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IC/93393042892281512)
19958 30/03/2023 309
Work Name: ವೈ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ನಲ್ಲಪ್ಪರವರ ಜಮೀನಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IC/93393042892281583)
19963 30/03/2023 309
Work Name: AJC ಗುಡಿವಾಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಡ್ಡರ ಕುಂಟೆಯಿಂದ ಗಂಗಪ್ಪ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(1528003022/IC/93393042892283010)
19962 30/03/2023 309
Work Name: AJCರಾಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಂತೂರು ಅಮರನಾಥರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿಂದ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಜಮೀನಿವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಮತ್ತು ರಿವಿಟ್‌ ಮೆಂಟ್‌ (1528003022/IC/93393042892283012)
18427 03/03/2023 18540
18428 03/03/2023 18540
18429 03/03/2023 9270
19822 30/03/2023 3708
19822 30/03/2023 13905
19823 30/03/2023 2163
19823 30/03/2023 18540
19824 30/03/2023 2163
19824 30/03/2023 19467
19825 30/03/2023 6489
Work Name: ವೈ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೊಂ ನರಸಪ್ಪರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042892239894)
614 25/04/2022 4944
614 25/04/2022 2472
Work Name: ಗುಡಿವಾಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರಮ್ಮ ಕೊಂ ಜಿ ಮುನಿಯಪ್ಪರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042892279756)
182 13/04/2022 4944
615 25/04/2022 2472
8858 06/09/2022 2163
Work Name: ಕಂಚಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರೆಮ್ಮ ಕೊಂ ಕೆ ಎನ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003022/IF/93393042892295490)
19826 30/03/2023 4944
Work Name: ವೈ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಲವೇಲಮ್ಮ ಕೊಂ ಚಿಕ್ಕಸುಬ್ಬರಾಯಪ್ಪರವರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042892337532)
5055 21/07/2022 6489
13770 01/12/2022 7416
13770 01/12/2022 2472
Work Name: ವೈ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೇಮಾವತಿ ಕೊಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042892347984)
616 25/04/2022 4635
Work Name: ಗುಡಿವಾಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ ಕೊಂ ಓಬಳಪ್ಪರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042892394163)
3702 02/07/2022 4326
4216 13/07/2022 4326
Work Name: ವೈ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುಷ್ಪ ಕೊಂ ದೇವರಾಜುರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042892512580)
1294 13/05/2022 4326
1294 13/05/2022 2163
Work Name: ಮಾವುಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಿ ವಿ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಕೊಂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎಂಸ್ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042892519325)
617 25/04/2022 6489
617 25/04/2022 2163
Work Name: ವೈ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಮ್ಮ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042892530664)
183 13/04/2022 2163
183 13/04/2022 6489
Work Name: ಕೋನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ಯಾಮಲಮ್ಮ ಕೊಂ ರವಣಪ್ಪರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042892532540)
4308 13/07/2022 4326
5056 21/07/2022 4326
13771 01/12/2022 4944
18356 03/03/2023 4326
19827 30/03/2023 3090
Work Name: ಮಾದಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಅವುಲ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ಅವುಲ ವೆಂಕಟಪ್ಪರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042892879154)
17113 29/01/2023 2163
17113 29/01/2023 4326
Work Name: ರಾಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿನ್ನಪ್ಪರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893141765)
7800 19/08/2022 6489
Work Name: ಮಾವುಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಆಂಜಮ್ಮ ಕೊಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893197398)
2927 17/06/2022 2163
3272 22/06/2022 1854
3703 02/07/2022 4326
8859 06/09/2022 4326
10111 28/09/2022 3708
11448 21/10/2022 4944
Work Name: ವೈ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಯಮ್ಮ ಕೊಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893660205)
618 25/04/2022 4944
Work Name: ಗುಡಿವಾಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವಿನಿ ಕೊಂ ಜಿ ಎನ್ ಮಂಜುನಾಥರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893687410)
184 13/04/2022 2472
184 13/04/2022 2472
1295 13/05/2022 2163
1295 13/05/2022 2163
4220 13/07/2022 6489
4220 13/07/2022 2163
Work Name: ಬ್ರಾಹ್ಮಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಮ್ಮ ಕೊಂ ಚೌಡರೆಡ್ಡಿರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893725806)
185 13/04/2022 9888
619 25/04/2022 9888
Work Name: ವೈ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಮ್ಮ ಕೊಂ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893733725)
620 25/04/2022 7416
Work Name: ನಲ್ಲಗುಟ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿ ಶಿವಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893738596)
187 13/04/2022 4944
187 13/04/2022 14832
Work Name: ಕರಿಯಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಕೋನಪ್ಪರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳ ಘಟಕ(1528003022/IF/93393042893741961)
7965 19/08/2022 10815
Work Name: ಗುಡಿವಾಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರೆಮ್ಮ ಕೊಂ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893747733)
15066 21/12/2022 2163
15066 21/12/2022 2163
Work Name: ಮಾವುಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಕೊಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893753945)
1296 13/05/2022 4326
1296 13/05/2022 2163
8860 06/09/2022 4326
8860 06/09/2022 2163
9166 14/09/2022 1236
9166 14/09/2022 2472
10816 12/10/2022 5562
Work Name: ನಾಗರಾಜಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ಕೋಮಲ ಕೊಂ ಎನ್ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893754280)
2586 08/06/2022 10815
2586 08/06/2022 8652
Work Name: ಬ್ರಾಹ್ಮಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ಕೊಂ ಬಿ ವಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893767401)
894 30/04/2022 4944
1297 13/05/2022 4326
1879 21/05/2022 3708
2928 17/06/2022 4326
Work Name: ಮಾವುಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಪಿ ರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಪಾಪಣ್ಣರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893779497)
2587 08/06/2022 10815
2587 08/06/2022 8652
Work Name: ನಲ್ಲಗುಟ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗುಲಪ್ಪ ಬಿನ್ ಯಾಮಣ್ಣರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893780094)
3080 17/06/2022 12051
Work Name: ನಲ್ಲಗುಟ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್ ಟಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893780117)
3079 17/06/2022 12051
Work Name: ನಲ್ಲಗುಟ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಾಥ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪರವರ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893780126)
3081 17/06/2022 2163
3081 17/06/2022 9888
Work Name: ಬ್ರಾಹ್ಮಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893780231)
3262 22/06/2022 6489
3262 22/06/2022 10815
Work Name: ನಾಗರಾಜಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಎಲ್ ವೆಂಕಟರತ್ನಮ್ಮ ಕೊಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪರವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893792049)
2588 08/06/2022 9888
Work Name: ಗುಡಿವಾಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಕೋನಮ್ಮ ಕೊಂ ಪೆದ್ದನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893794319)
3263 22/06/2022 4326
3704 02/07/2022 4326
4221 13/07/2022 4326
Work Name: ಮಾವುಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಬೀಸನ್ನರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893795774)
3082 17/06/2022 7725
3082 17/06/2022 4326
Work Name: ರಾಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರತ್ನಮ್ಮ ಕೊಂ ಆರ್ ಎಸ್ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893818502)
3264 22/06/2022 19467
Work Name: ರಾಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್ ವಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893818545)
12022 05/11/2022 6489
Work Name: ರಾಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆರ್ ಈ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893818594)
3265 22/06/2022 4326
3265 22/06/2022 15141
Work Name: ಕೋನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ ಕೊಂ ಪಾಪಣ್ಣರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893820628)
3705 02/07/2022 4326
3705 02/07/2022 8652
Work Name: ರಾಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಾರೆಪ್ಪರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893826232)
2929 17/06/2022 2163
2929 17/06/2022 17304
Work Name: ರಾಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮದ್ದಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಪಾತಮಿದ್ದಿ ನಾರೆಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893826428)
10517 05/10/2022 19776
10517 05/10/2022 4944
10518 05/10/2022 17304
12277 11/11/2022 19158
12277 11/11/2022 4944
12278 11/11/2022 4635
Work Name: ಗುಡಿವಾಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹೇಶ ಬಿನ್ ಲಾಟ್ ರಾಮಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಮೇಕೆ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893837826)
5057 21/07/2022 17304
Work Name: ಗುಡಿವಾಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಧಮ್ಮ ಕೊಂ ಚಿಕ್ಕನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893837919)
10976 21/10/2022 4944
Work Name: ಕಂಚಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಕೊಂಡಪ್ಪರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893839888)
5058 21/07/2022 2163
5058 21/07/2022 15141
Work Name: ಮಾದಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಸರಸ್ವತಮ್ಮ ಕೊಂ ಚಿಕ್ಕನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893854426)
2930 17/06/2022 4326
3266 22/06/2022 4326
13773 01/12/2022 4944
14333 14/12/2022 4326
19828 30/03/2023 4944
Work Name: ನಾಗರಾಜಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿ ಅಂಬಿಕ ಕೊಂ ಕೆ ಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893854498)
3267 22/06/2022 4326
3706 02/07/2022 4326
Work Name: ಕರಿಯಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೊಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893854532)
3268 22/06/2022 2163
3707 02/07/2022 6489
15067 21/12/2022 2472
15067 21/12/2022 4944
Work Name: ರಾಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಸ್ವತಮ್ಮ ಕೊಂ ಕೋನಪರೆಡ್ಡಿರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893854683)
3269 22/06/2022 2163
3708 02/07/2022 6489
Work Name: ಮಾವುಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕುಮಾರಿ ಕೊಂ ವೆಂಕಟೇಶರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893858057)
4222 13/07/2022 12978
Work Name: ಯಸಗಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ ಬೊವಿ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893858179)
11450 21/10/2022 2163
11450 21/10/2022 4326
Work Name: ಮಾದಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ಆರ್ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893860495)
2931 17/06/2022 2163
3270 22/06/2022 2163
3709 02/07/2022 2163
4223 13/07/2022 2163
19829 30/03/2023 2472
Work Name: ಕರಿಯಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿನ್‌ ಕೆ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್‌ ಪಿಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893863342)
6049 31/07/2022 5253
Work Name: ಕರಿಯಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೊಂ ಚಿಕ್ಕವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893863346)
11451 21/10/2022 4944
Work Name: ಕರಿಯಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ಬರಾಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮದ್ದಣ್ಣರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893873813)
17537 11/02/2023 5562
Work Name: ಬ್ರಾಹ್ಮಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುವರ್ಣಮ್ಮ ಕೊಂ ಬಿ ಆರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣರೆಡ್ಡಿರವರ ವಸತಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893874235)
3271 22/06/2022 8652
5059 21/07/2022 2163
5929 27/07/2022 4326
7460 13/08/2022 4326
10815 12/10/2022 5253
12023 05/11/2022 3090
Work Name: ಕೋನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಮ್ಮ ಕೊಂ ಪೆದ್ದ ಓಬಳಪ್ಪರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893886695)
4311 13/07/2022 4326
5060 21/07/2022 4326
15077 21/12/2022 6489
15077 21/12/2022 6489
Work Name: ಕರಿಯಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಮ್ಮ ಕೊಂ ಕೆ ಆರ್ ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಿರೆಡ್ಡಿರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893888172)
5936 27/07/2022 2163
5936 27/07/2022 4326
19832 30/03/2023 4944
Work Name: ಕೋನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಸಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಟಿ ಚೆನ್ನಪ್ಪರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893888197)
4225 13/07/2022 8652
9292 14/09/2022 5562
14334 14/12/2022 4326
Work Name: ಮಾದಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ಎನ್ ರಮೇಶ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡನಾರಾಯಣಪ್ಪರವರ ಸೊಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893888552)
5061 21/07/2022 12978
Work Name: ಯಸಗಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893889888)
8861 06/09/2022 4326
9293 14/09/2022 5562
9293 14/09/2022 1854
10817 12/10/2022 5562
Work Name: ಕೋನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ ಕೊಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003022/IF/93393042893890468)
5062 21/07/2022 6489
5062 21/07/2022 2163
Work Name: ಕೋನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ ಕೊಂ ಗಣಪತಿರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893890489)
4947 21/07/2022 6180
4947 21/07/2022 3090
19833 30/03/2023 4944
Work Name: ಕೋನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕಕೋನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆ ಆರ್ ರಾಮಣ್ಣರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893890656)
5063 21/07/2022 8652
5063 21/07/2022 10815
Work Name: ಕೋನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೌಲ್ಲು ಶಂಕರ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893890694)
5989 31/07/2022 4326
5989 31/07/2022 2163
Work Name: ನಾಗರಾಜಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಧ ಕೊಂ ಮಧುಸೂಧನರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893895257)
4948 21/07/2022 9270
8204 29/08/2022 6489
9165 14/09/2022 4326
10819 12/10/2022 7107
Work Name: ಮಾವುಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ವಿ ಶಿಲ್ಪ ಕೊಂ ಎಂ ವಿ ಮಂಜುನಾಥರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893903215)
9294 14/09/2022 3090
9935 28/09/2022 4944
10818 12/10/2022 5562
12279 11/11/2022 2472
15070 21/12/2022 4944
15641 02/01/2023 4326
Work Name: ರಾಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಫಾಮಿದಾ ಕೊಂ ಮಜಿದ್ ಸಾಬ್ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893913397)
5937 27/07/2022 2163
5937 27/07/2022 6489
Work Name: ನಾಗರಾಜಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಮರಾವತಿ ಕೊಂ ಕೆ ಎಲ್‌ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿರವರ ಸೋಕ್‌ ಪಿಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893927006)
7801 19/08/2022 4944
Work Name: ಯಸಗಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೈ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಬಿನ್ ಯರ್ರಪ್ಪರವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893927452)
10977 21/10/2022 3708
Work Name: ಮಾವುಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893928333)
7082 13/08/2022 4944
Work Name: ರಾಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ಕೊಂ ಲಚ್ಚನ್ನರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893930614)
8862 06/09/2022 2163
9172 14/09/2022 2163
Work Name: ಕೋನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಬು ಕೆ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಯ್ಯಣ್ಣರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893930731)
7795 19/08/2022 618
7795 19/08/2022 4017
Work Name: ಮಾವುಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೊಂ ಲೇ ನಡಿಪಣ್ಣರವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893931763)
7966 19/08/2022 3090
7966 19/08/2022 2163
Work Name: ಮಾವುಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪರವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893931803)
7967 19/08/2022 2163
7967 19/08/2022 3090
Work Name: ಮಾವುಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಬಿನ್‌ ಚಿಕ್ಕನಡಿಪಣ್ಣರವರ ಸೋಕ್‌ ಪಿಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893935299)
7459 13/08/2022 2163
7459 13/08/2022 2163
Work Name: ಕೋನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುಡೆರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್‌ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿರವರ ಸೋಕ್‌ ಪಿಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893935301)
6050 27/07/2022 2163
6050 27/07/2022 2163
6050 27/07/2022 8652
Work Name: ಮಾವುಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಧಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್‌ ನಾರಾಯಣಪ್ಪರವರ ಸೋಕ್‌ ಪಿಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893935305)
7461 13/08/2022 2163
7461 13/08/2022 2163
Work Name: ಮಾವುಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಚಿನ್ನರೆಡ್ಡಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಮುನಿಶಾಮಿರವರ ಸೋಕ್‌ ಪಿಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893941599)
7084 13/08/2022 4944
Work Name: ವೈ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ ಕೊಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪರವರ ಸೋಕ್‌ ಪಿಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893941607)
8863 06/09/2022 2163
8863 06/09/2022 2163
Work Name: ಯಸಗಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಮಲಮ್ಮ ಕೊಂ ರಾಮಪ್ಪರವರ ಸೋಕ್‌ ಪಿಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003022/IF/93393042893941612)
10978 21/10/2022 5253
Work Name: ಗುಡಿವಾಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನಿತ ಕೊಂ ರಘುನಾಥ ರವರ ಸೋಕ್‌ ಪಿಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893941614)
5938 27/07/2022 14214
Work Name: ಕೋನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪರವರ ಸೋಕ್‌ ಪಿಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893941706)
8205 29/08/2022 2472
8205 29/08/2022 2472
Work Name: ಕೋನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಸೋಕ್‌ ಪಿಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893941708)
5990 27/07/2022 12978
Work Name: ಮಾವುಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಲ್ಲಪ್ಪರವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893942175)
7087 13/08/2022 4326
Work Name: ಮಾವುಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಪಿ ರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪಾಪಣ್ಣರವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893942223)
7972 19/08/2022 4326
Work Name: ಮಾವುಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರಣಮ್ಮ ಕೊಂ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿರವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893942231)
7970 19/08/2022 927
7970 19/08/2022 4326
Work Name: ಮಾವುಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ ಕೊಂ ರೆಡ್ಡಪ್ಪರವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893942270)
7088 13/08/2022 2472
Work Name: ಮಾವುಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಮ್ಮ ಕೊಂ ಸುಬ್ಬರಾಯಪ್ಪರವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893942294)
7974 19/08/2022 4326
7974 19/08/2022 927
Work Name: ಮಾವುಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೊಂ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪರವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893943035)
7980 19/08/2022 3090
7980 19/08/2022 2163
Work Name: ಬ್ರಾಹ್ಮಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಕೊಂ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪರವರ ಸೋಕ್‌ ಪಿಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893950411)
8864 06/09/2022 4326
Work Name: ಮಾವುಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ರೆಡ್ಡಮ್ಮ ಕೊಂ ರೆಡ್ಡಪ್ಪರವರ ಸೋಕ್‌ ಪಿಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893950425)
7984 19/08/2022 5253
Work Name: ಕೋನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಈ ಸುಬ್ಬೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಪೆದ್ದೀರಪ್ಪರವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893951467)
7802 19/08/2022 4944
Work Name: ಮಾವುಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರತ್ನಮ್ಮ ಕೊಂ ಪೆದ್ದರೆಡ್ಡಪ್ಪರವರ ಸೋಕ್‌ ಪಿಟ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893957406)
8206 29/08/2022 4944
Work Name: ಮಾವುಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್‌ ಈರಪ್ಪರವರ ಸೋಕ್‌ ಪಿಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893957408)
7985 19/08/2022 4326
Work Name: ವೈ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಕೋನಪ್ಪರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893957420)
8865 06/09/2022 2163
8865 06/09/2022 6798
Work Name: ಕೋನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕ ಓಬಳಪ್ಪರವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893961961)
8209 29/08/2022 4944
Work Name: ಮಾವುಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ತಿಮ್ಮನ್ನರವರ ಸೋಕ್‌ ಪಿಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893962857)
7983 19/08/2022 4326
7983 19/08/2022 927
Work Name: ಮಾವುಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ನಾರೆಮ್ಮ ಕೊಂ ಗಂಗುಲಪ್ಪರವರ ಸೋಕ್‌ ಪಿಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893962858)
7987 19/08/2022 5253
Work Name: ಮಾವುಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಗೀತಾ ಟಿ ಕೊಂ ರಾಮಚಂದ್ರ ಎಸ್ ರವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893967384)
7979 19/08/2022 2163
7979 19/08/2022 3090
Work Name: ಕೋನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಮಾ ಕೊಂ ಕೆ ವಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಸೋಕ್‌ ಪಿಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893968633)
9296 14/09/2022 3708
Work Name: ಕೋನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್‌ ಗಂಗುಲಪ್ಪ ರವರ ಸೋಕ್‌ ಪಿಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893968636)
9295 14/09/2022 3708
Work Name: ಕೋನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೈಯಣ್ಣ ಬಿನ್‌ ಗಂಗುಲಪ್ಪ ರವರ ಸೋಕ್‌ ಪಿಟ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003022/IF/93393042893968637)
8210 29/08/2022 2472
8210 29/08/2022 2472
Work Name: ಕೋನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರೋಜಮ್ಮ ಕೊಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪರವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893976995)
7806 19/08/2022 4326
Work Name: ಮಾವುಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ವಿ ರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪರವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893981264)
7989 19/08/2022 4326
7989 19/08/2022 927
Work Name: ಮಾವುಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕವೆಂಕಟರವಣ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪರವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893981379)
7990 19/08/2022 2163
7990 19/08/2022 3090
Work Name: ಮಾವುಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಯಮ್ಮ ಕೊಂ ವೆಂಕಟಪ್ಪರವರ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893981596)
7976 19/08/2022 4326
Work Name: ರಾಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಕೊಂ ಆರ್ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893988551)
7090 13/08/2022 8652
Work Name: ಯಸಗಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಂಕರಮ್ಮ ಕೊಂ ಲೇ ವೆಂಕಟನರಸಿಂಹಪ್ಪರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893991704)
18357 03/03/2023 3708
Work Name: ವೈ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893994327)
16575 29/01/2023 8652
16575 29/01/2023 34608
19834 30/03/2023 2163
19834 30/03/2023 21321
19835 30/03/2023 12051
Work Name: ವೈ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಮ್ಮು ಕದಿರಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042893994330)
8196 29/08/2022 15141
8196 29/08/2022 6489
8197 29/08/2022 4326
8197 29/08/2022 2163
9170 14/09/2022 6489
9170 14/09/2022 15141
9171 14/09/2022 2163
9171 14/09/2022 2163
12282 11/11/2022 2472
12282 11/11/2022 7416
15079 21/12/2022 4944
15079 21/12/2022 9888
Work Name: ಮಾದಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ ಕೊಂ ಎಂವಿ ಚೌಡರೆಡ್ಡಿರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042894009434)
9936 28/09/2022 7416
13772 01/12/2022 4944
14335 14/12/2022 2163
16137 12/01/2023 2163
Work Name: ಗುಡಿವಾಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಿ ಎಸ್‌ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿನ್‌ ಸೀತಪ್ಪರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042894013371)
15076 21/12/2022 2163
18430 03/03/2023 2163
Work Name: ಗುಡಿವಾಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಮರಮ್ಮ ಕೊಂ ಮುನಿರಾಜುರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042894025361)
8866 06/09/2022 4326
8866 06/09/2022 4326
Work Name: ಕಂಚಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಾಧರಮ್ಮ ಕೊಂ ಬೈಯನ್ನ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042894028168)
9169 14/09/2022 2163
9169 14/09/2022 2163
9938 28/09/2022 2472
9938 28/09/2022 2472
15642 02/01/2023 2163
16142 12/01/2023 2163
19831 30/03/2023 4944
Work Name: ಗುಡಿವಾಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗರತ್ನಮ್ಮ ಕೊಂ ಶಿವಣ್ಣರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042894030708)
15078 21/12/2022 2163
18431 03/03/2023 2163
Work Name: ಕೋನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಮ್ಮ ಕೊಂ ಕೆ ಎಂ ರಾಮಚಂದ್ರೆಡ್ಡಿರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042894040232)
10112 28/09/2022 1854
10112 28/09/2022 3708
15643 02/01/2023 4326
16138 12/01/2023 4326
19836 30/03/2023 4944
Work Name: ಮಾದಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಮಮತ ಕೊಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ 230282(1528003022/IF/93393042894040520)
13777 01/12/2022 4326
14336 14/12/2022 4326
15075 21/12/2022 4326
15075 21/12/2022 4326
16576 29/01/2023 8652
Work Name: ರಾಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮೀಳಮ್ಮ ಕೊಂ ರಾಮಸ್ವಾಮಿರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042894040919)
9297 14/09/2022 7416
Work Name: ವೈ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗುಲಮ್ಮ ಕೊಂ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042894041077)
11452 21/10/2022 4944
11452 21/10/2022 2472
Work Name: ಮಾವುಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪೆದ್ದಪ್ಪಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಗೊರ್ಲಬೋವಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042894077038)
12024 05/11/2022 16995
12024 05/11/2022 16995
12025 05/11/2022 10197
12025 05/11/2022 20394
12280 11/11/2022 2472
12280 11/11/2022 7107
Work Name: ಮಾವುಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪೆದ್ದಪ್ಪಯ್ಯ ಬಿನ್‌ ಗೊರ್ಲಬೋವಿ ಸನಂ15 ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042894077093)
12026 05/11/2022 13596
12026 05/11/2022 10197
12281 11/11/2022 4326
12281 11/11/2022 4635
Work Name: ಕೋನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಬಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿನ್‌ ಬಾವಣ್ಣರವರ ಸನಂ 66 ರಜಮೀನಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042894093461)
11453 21/10/2022 14832
11453 21/10/2022 9888
11454 21/10/2022 9888
11454 21/10/2022 7416
Work Name: ಮಾವುಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಾಧರ ಬಿನ್‌ ಲೇಟ್‌ ಗಂಗುಲಪ್ಪರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042894099262)
15072 21/12/2022 4326
Work Name: ಮಾವುಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ನೀಲಾವತಿ ಕೊಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042894103153)
14337 14/12/2022 2163
14337 14/12/2022 4326
15644 02/01/2023 6489
15644 02/01/2023 2163
16577 29/01/2023 4326
Work Name: ಮಾವುಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ನೀಲಾವತಿ ಕೊಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042894118044)
19830 30/03/2023 4326
Work Name: ರಾಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಧಮ್ಮ ಕೊಂ ಲೇಟ್‌ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042894119752)
15816 02/01/2023 4326
Work Name: ಕೋನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಮ್ಮ ಕೊಂ ಪೆದ್ದನರಸಿಂಹಪ್ಪರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042894133811)
13776 01/12/2022 7416
16579 29/01/2023 8652
Work Name: ಮಾವುಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಪ್ಪ(ಗಂಗುಲಪ್ಪ) ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪರವರ ಸನಂ38 ರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042894156227)
13774 01/12/2022 22248
13774 01/12/2022 2472
13775 01/12/2022 9888
15080 21/12/2022 17304
15080 21/12/2022 7416
15081 21/12/2022 4944
15081 21/12/2022 4944
16141 12/01/2023 2163
16141 12/01/2023 4326
Work Name: ಬ್ರಾಹ್ಮಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ದ್ಯಾವಮ್ಮ ಕೊಂ ಶ್ರೀರಾಮಪ್ಪರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042894161112)
14341 14/12/2022 2163
14341 14/12/2022 4326
Work Name: ರಾಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಉಮಾದೇವಿ ಕೋಂ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೋಷಕಾಂಶ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042894188009)
17114 29/01/2023 2163
Work Name: ರಾಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಮರಾವತಿ ಕೋಂ ಸಂತೋಷ್ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೋಷಕಾಂಶ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042894188017)
17115 29/01/2023 2163
Work Name: ಬ್ರಾಹ್ಮಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಟಿ ಜಿ ಮಾಲಾವತಿ ಕೊಂ ರಾಜಾರೆಡ್ಡಿರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042894254443)
15073 21/12/2022 2163
15073 21/12/2022 2163
15645 02/01/2023 2163
15645 02/01/2023 2163
Work Name: ಬ್ರಾಹ್ಮಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೊಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042894254448)
15082 21/12/2022 4326
15646 02/01/2023 4326
Work Name: ರಾಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗರತ್ನಮ್ಮ ಕೊಂ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಆಹಾರ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042894280791)
17116 29/01/2023 2163
Work Name: ರಾಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೂಪ ಬಿನ್ ಚಲಪತಿ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಆಹಾರ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042894280794)
17117 29/01/2023 2163
Work Name: ರಾಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರವಣಮ್ಮ ಕೊಂ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಆಹಾರ ಕೈ ತೋಟ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042894280797)
17121 29/01/2023 2163
Work Name: ರಾಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೆಜ್ಜಲು ಜಯರಾಮ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ ರವರ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042894306139)
19837 30/03/2023 2472
Work Name: ಬ್ರಾಹ್ಮಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೊಂ ಬೈರಾರೆಡ್ಡಿರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 96738(1528003022/IF/93393042894337683)
17539 11/02/2023 5562
18358 03/03/2023 4326
19886 30/03/2023 4326
Work Name: ಮಾವುಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ಕೊಂ ಸುಬ್ಬಿರೆಡ್ಡಿ ಎಂ ವಿ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 285635(1528003022/IF/93393042894339548)
17538 11/02/2023 2781
18432 03/03/2023 2163
19838 30/03/2023 4944
Work Name: ಬೊಮ್ಮಲಾಟಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್‌ ಶ್ಯಾಮಲ ಕೊಂ ರಾಮುರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042894359771)
17540 11/02/2023 8343
19839 30/03/2023 4896
Work Name: AJC ವೈ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕದಿರಮ್ಮ ಕೊಂ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/IF/93393042894384174)
18367 03/03/2023 19467
Work Name: AJC ರಾಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಿಲ್ಲಗುಟ್ಟ ಬಳಿ ಘನ ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕದ ಬಳಿ ಉದ್ಯಾನವನ (ಗಿಡ ನಾಟಿ) ಅಭಿವ(1528003022/LD/93393042892303081)
3924 13/07/2022 16995
3924 13/07/2022 3399
Work Name: ಗುಡಿವಾಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಮುಂಭಾಗ ಉದ್ಯಾನವನ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/LD/93393042892310982)
19957 30/03/2023 309
Work Name: ವೈ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ಜಮೀನಿಂದ ಯಗವಿಂಟಿ ಅಂಕಮ್ಮ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/RC/93393042892308254)
2115 02/06/2022 8652
2115 02/06/2022 12978
2116 02/06/2022 8652
2116 02/06/2022 12978
2117 02/06/2022 6489
2117 02/06/2022 2163
Work Name: ಬ್ರಾಹ್ಮಣಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಗಿ ಕುಂಟೆ ಕೆರೆಯಿಂದ ಬಟ್ಟಿ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪರವರ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003022/RC/93393042892309550)
188 13/04/2022 12360
188 13/04/2022 12360
189 13/04/2022 17304
189 13/04/2022 7416
190 13/04/2022 19776
190 13/04/2022 4944
191 13/04/2022 2472
191 13/04/2022 2472
Work Name: ನಲ್ಲಗುಟ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಸಾಕಮ್ಮ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/RC/93393042892343726)
180 13/04/2022 7416
180 13/04/2022 17304
181 13/04/2022 7416
181 13/04/2022 12360
Work Name: ಕೋನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣ ಜಮೀನಿಂದ ಗಾನಿಗ ವೆಂಕಟೇಶ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/RC/93393042892355624)
1290 13/05/2022 17304
1290 13/05/2022 4326
1291 13/05/2022 8652
1291 13/05/2022 2163
1868 21/05/2022 9270
1868 21/05/2022 9270
1869 21/05/2022 12978
1869 21/05/2022 5562
1870 21/05/2022 14832
1870 21/05/2022 3708
1871 21/05/2022 3708
1871 21/05/2022 3708
Work Name: ಕೋನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಮ್ಯಾಕಲ ಬಂಡೆಯಿಂದ ಎಸ್ ಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/RC/93393042892355626)
1292 13/05/2022 19467
1292 13/05/2022 2163
1293 13/05/2022 2163
1293 13/05/2022 8652
1872 21/05/2022 16686
1872 21/05/2022 1854
1873 21/05/2022 9270
1873 21/05/2022 9270
1874 21/05/2022 11124
1874 21/05/2022 7416
1875 21/05/2022 1854
1875 21/05/2022 1854
Work Name: ಯಸಗಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೋವಿ ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಸ್ಮಶಾನದವರೆಗೂ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/RC/93393042892355840)
2150 30/05/2022 12978
2150 30/05/2022 6489
2151 30/05/2022 10815
2151 30/05/2022 8652
5312 27/07/2022 9888
5312 27/07/2022 14832
5313 27/07/2022 7416
5313 27/07/2022 14832
Work Name: ರಾಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಪಂ ಪಿಲ್ಲಗುಟ್ಲಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ swm ಘಟಕವರೆಗೂ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/RC/93393042892356344)
5991 27/07/2022 2163
5991 27/07/2022 19467
5992 27/07/2022 19467
15817 02/01/2023 10815
15817 02/01/2023 10815
15818 02/01/2023 12978
15818 02/01/2023 4326
Work Name: ಯಸಗಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/RC/93393042892356679)
4226 13/07/2022 10815
4226 13/07/2022 10815
4227 13/07/2022 6489
4227 13/07/2022 2163
5064 21/07/2022 8652
5064 21/07/2022 12978
5065 21/07/2022 4326
5065 21/07/2022 15141
Work Name: ಮಾದಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟಿಕಾಲು ಹುಣಸೆ ತೋಪಿನಿಂದ ಬೈರೆ ಬೋಡುವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(1528003022/RC/93393042892356697)
3253 22/06/2022 12978
3253 22/06/2022 8652
3254 22/06/2022 6489
3254 22/06/2022 12978
3690 02/07/2022 8652
3690 02/07/2022 12978
3691 02/07/2022 6489
3691 02/07/2022 4326
5066 21/07/2022 2163
5066 21/07/2022 17304
5067 21/07/2022 2163
5067 21/07/2022 4326
Work Name: ಯಸಗಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜೀವಾಲು ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಮೋರಿಯವರೆಗೂ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/RC/93393042892356718)
5993 27/07/2022 12978
5993 27/07/2022 8652
5994 27/07/2022 2163
7807 19/08/2022 7107
Work Name: ಮಾದಮಮಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಎಂ ಎನ್ ಶಿವಣ್ಣ ಜಮೀನಿಂದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(1528003022/RC/93393042892357050)
3255 22/06/2022 10815
3255 22/06/2022 10815
3256 22/06/2022 19467
3692 02/07/2022 8652
3692 02/07/2022 12978
3693 02/07/2022 10815
5068 21/07/2022 4326
5068 21/07/2022 15141
5069 21/07/2022 10815
Work Name: ವೈ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೈರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿಂದ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/RC/93393042892357580)
4228 13/07/2022 21630
4229 13/07/2022 4326
5070 21/07/2022 19467
5071 21/07/2022 2163
5071 21/07/2022 12978
Work Name: ಮಾವುಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆ ಕೋಡಿಯಿಂದ ಸೋಮಕಲಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/RC/93393042892360890)
18362 03/03/2023 19467
18363 03/03/2023 10815
Work Name: ಕೋನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮಪ್ಪ ಜಮೀನಿಂದ ಗಾನಿಗ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/RC/93393042892362044)
3257 22/06/2022 6489
3257 22/06/2022 15141
3258 22/06/2022 4326
3258 22/06/2022 15141
3694 02/07/2022 12978
3694 02/07/2022 8652
3695 02/07/2022 10815
3695 02/07/2022 8652
Work Name: ಕೋನಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ಜಮೀನಿಂದ ಸೀನಪ್ಪ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/RC/93393042892364191)
3259 22/06/2022 2163
3259 22/06/2022 19467
3260 22/06/2022 12978
3260 22/06/2022 4326
3696 02/07/2022 15141
3696 02/07/2022 6489
Work Name: ಗುಡಿವಾಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೂದಗುಟ್ಟೆಯಿಂದ 26 ನೇ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/RC/93393042892369000)
18364 03/03/2023 21630
18365 03/03/2023 19158
18366 03/03/2023 6489
Work Name: ಗುಡಿವಾಬನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೂದಗುಟ್ಟೆಯಿಂದ ಯಗವ ಚೆರುವುವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/RC/93393042892370401)
20004 30/03/2023 3090
Work Name: ಮಾದಮಂಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮರಸಾನಿ ಶಿವಣ್ಣ ಮನೆಯವರೆಗೂ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/RC/93393042892378023)
16139 12/01/2023 19467
16139 12/01/2023 2163
16140 12/01/2023 2163
16140 12/01/2023 10815
Work Name: ಮಾವುಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗೋಕುಂಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/WC/93393042892360067)
895 30/04/2022 12360
895 30/04/2022 12360
896 30/04/2022 2472
896 30/04/2022 19776
Work Name: ಈತಮಾಕಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕದಿರದೇವರ ಕುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಕುಂಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/WC/93393042892380267)
6892 31/07/2022 618
6892 31/07/2022 2472
6893 31/07/2022 309
6893 31/07/2022 1545
Work Name: ಕಂಚಿನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ SWM ಘಟಕಕ್ಕೆ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/WC/93393042892471612)
5995 27/07/2022 2163
5995 27/07/2022 19467
5996 27/07/2022 4326
Work Name: ರಾಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೊತ್ತಮಿದ್ದೊಲು ಕುಂಟೆಯವರೆಗೂ ಕಟ್ಟೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/WC/93393042892488197)
3698 02/07/2022 8652
3698 02/07/2022 12978
3699 02/07/2022 19467
4230 13/07/2022 15141
4230 13/07/2022 6489
4231 13/07/2022 4326
Work Name: AJC ರಾಗುಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯರ್ರಕುಂಟೆ ಅಮೃತ ಸರೋವರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003022/WC/93393042892497598)
4217 13/07/2022 19467
4217 13/07/2022 2163
4218 13/07/2022 21630
4219 13/07/2022 10815
4950 21/07/2022 3090
4950 21/07/2022 27810
4951 21/07/2022 30900
4952 21/07/2022 3090
4952 21/07/2022 26883
4953 21/07/2022 18540
5939 27/07/2022 4326
5939 27/07/2022 17304
5940 27/07/2022 4326
5940 27/07/2022 17304
5941 27/07/2022 21630
5942 27/07/2022 21630
5943 27/07/2022 2163
5943 27/07/2022 17304
6947 13/08/2022 21630
6947 13/08/2022 9270
6948 13/08/2022 24720