Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Friday, June 21, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Block : CHINTAMANI
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : TALAGAVARA
Work Name: AJC ವಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗಿಡನೇಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/DP/93393042892329687)
6466 03/08/2022 17304
6466 03/08/2022 4326
6467 03/08/2022 21630
6468 03/08/2022 17304
6468 03/08/2022 2163
6469 03/08/2022 17304
6469 03/08/2022 4326
7096 11/08/2022 17304
7096 11/08/2022 4326
7097 11/08/2022 19467
7748 20/08/2022 4326
7748 20/08/2022 8652
8891 05/09/2022 2163
8891 05/09/2022 19467
8892 05/09/2022 4326
8892 05/09/2022 15141
9599 19/09/2022 3090
9599 19/09/2022 12360
9600 19/09/2022 3090
9600 19/09/2022 12360
Work Name: AJC ವಡ್ಡಹಳ್ಳಿಗ್ರಾಮದಅಟ್ಟೂರುಮೈನ್ರಸ್ತೆಪಕ್ಕಎಂನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿಜಮೀನಿನಿಂದದೇವನಹಳ್ಳಿನಾರಾಯಣಮ್ಮಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅ(1528003025/IC/93393042892280975)
11789 31/10/2022 21630
11790 31/10/2022 19467
11790 31/10/2022 2163
11791 31/10/2022 15141
11791 31/10/2022 6489
11792 31/10/2022 12978
11792 31/10/2022 8652
11793 31/10/2022 8652
11793 31/10/2022 8652
12874 19/11/2022 10815
12874 19/11/2022 10815
12875 19/11/2022 2163
12875 19/11/2022 15141
13364 29/11/2022 18540
13365 29/11/2022 3708
13365 29/11/2022 14832
13366 29/11/2022 1854
13366 29/11/2022 16686
13367 29/11/2022 3708
14193 12/12/2022 16686
14193 12/12/2022 1854
14194 12/12/2022 18540
14195 12/12/2022 12978
14195 12/12/2022 5562
14196 12/12/2022 16686
14196 12/12/2022 1854
14197 12/12/2022 16686
14197 12/12/2022 1854
15136 20/12/2022 20703
15137 20/12/2022 5871
Work Name: ಮುತ್ತುಕದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಾಯಿತ್ರಿ ಕೆ ಕೋಂ ಮುನಿಶಾಮಿಗೌಡ ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042892316455)
8893 05/09/2022 2163
8893 05/09/2022 2163
9037 13/09/2022 2163
9037 13/09/2022 2163
9602 19/09/2022 2163
9602 19/09/2022 2163
10987 14/10/2022 2163
10987 14/10/2022 2163
Work Name: ತಳಗವಾರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮಲ್ಲಿಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042892355421)
1884 27/05/2022 4326
2551 08/06/2022 4326
3014 17/06/2022 4326
Work Name: ತಳಗವಾರ ಗ್ರಾ ಪಂ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾಕಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುನಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042892468598)
722 28/04/2022 3090
Work Name: ತಳಗವಾರ ಗ್ರಾ ಪಂ ಮುತ್ತಕದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರೆಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042892468599)
2552 08/06/2022 4326
3015 17/06/2022 4326
6212 29/07/2022 4326
Work Name: ತಳಗವಾರ ಗ್ರಾ ಪಂ ತಳಗವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಪುಟ್ಟಮ್ಮ ಕೋಂ ಸೀನಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042892470228)
1885 27/05/2022 4326
2553 08/06/2022 4326
3016 17/06/2022 4326
3360 24/06/2022 2163
4130 08/07/2022 3090
Work Name: ತಳಗವಾರ ಗ್ರಾ ಪಂ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ದೊಡ್ಡ ಮುನಿಯಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042892484056)
8894 05/09/2022 4326
10988 14/10/2022 4326
Work Name: ತಳಗವಾರ ಗ್ರಾ ಪಂ ಅಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042892516347)
9607 19/09/2022 4326
Work Name: ತಳಗವಾರ ಗ್ರಾ ಪಂ ವಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಧಮ್ಮಕೋಂ ರಾಜಣ್ನ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042892553353)
10909 14/10/2022 4326
11794 31/10/2022 2781
Work Name: ತಳಗವಾರ ಗ್ರಾ ಪಂ ತಳಗವಾರ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುನಿಯಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042892629933)
3017 17/06/2022 2163
3017 17/06/2022 2163
Work Name: ತಳಗವಾರ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ (ಗಾನಗಲು ಗಂಗಪ್ಪ) ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042892694769)
113 12/04/2022 2163
113 12/04/2022 2163
723 28/04/2022 2163
723 28/04/2022 1236
Work Name: ತಳಗವಾರ ಗ್ರಾ ಪಂ ವಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಪುಲೋಜಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042892873282)
12895 19/11/2022 2163
12895 19/11/2022 2163
14200 12/12/2022 2163
Work Name: ತಳಗವಾರ ಗ್ರಾ ಪಂ ವ್ಯಾ ತಳಗವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಶಾರದಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042893031141)
19734 30/03/2023 6489
Work Name: ತಳಗವಾರ ಗ್ರಾ ಪಂ ವಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಆಂಜೀನಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042893084606)
6214 29/07/2022 17304
6214 29/07/2022 4326
Work Name: ತಳಗವಾರ ಗ್ರಾ ಪಂ ಜೋಡಿಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಾರಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042893607446)
114 12/04/2022 2163
114 12/04/2022 2163
Work Name: ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಆಡುಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042893721944)
115 12/04/2022 4326
115 12/04/2022 12978
116 12/04/2022 12978
116 12/04/2022 6489
Work Name: ತಳಗವಾರ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಜಣ್ಣ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042893731141)
1886 27/05/2022 2163
1886 27/05/2022 2163
2554 08/06/2022 2163
2554 08/06/2022 2163
3018 17/06/2022 2163
3018 17/06/2022 2163
Work Name: ಸುಬ್ಬರಾಯನಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸರಸ್ವತಮ್ಮ ಕೋಂ ಸುಬ್ಬರಾಯಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042893769382)
1887 27/05/2022 2163
1887 27/05/2022 2163
2555 08/06/2022 2163
2555 08/06/2022 2163
3019 17/06/2022 2163
3019 17/06/2022 2163
5371 26/07/2022 2163
5371 26/07/2022 2163
6215 29/07/2022 1854
Work Name: ವಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042893769714)
2556 08/06/2022 12978
2556 08/06/2022 6489
2557 08/06/2022 2163
Work Name: ಮಲ್ಲಿಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಂಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042893787008)
1888 27/05/2022 15141
1888 27/05/2022 6489
Work Name: ಮಲ್ಲಿಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರೋಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುನಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003025/IF/93393042893794690)
1889 27/05/2022 4326
1889 27/05/2022 17304
Work Name: ಮುತ್ತಕದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಧಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042893794807)
1890 27/05/2022 12978
1890 27/05/2022 8652
Work Name: ಮಲ್ಲಿಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042893805059)
2560 08/06/2022 2163
2560 08/06/2022 2163
3020 17/06/2022 2163
3020 17/06/2022 2163
3361 24/06/2022 2163
3361 24/06/2022 2163
7747 20/08/2022 4326
8150 24/08/2022 1854
Work Name: ಮಲ್ಲಿಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬಿಕ ಕೋಂ ಆನಂದಬಾಬು ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042893820849)
3362 24/06/2022 6489
3362 24/06/2022 15141
Work Name: ಅಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಾಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಅಶ್ವತ್ಥಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೋನೆಯ ಹಂತ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042893820907)
2563 08/06/2022 2163
3021 17/06/2022 2163
3363 24/06/2022 1236
Work Name: ಅಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವತ್ಥಮ್ಮ ಕೋಂ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಶೆಟ್ಟಿ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೋನೆಯ ಹಂತ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042893820941)
3022 17/06/2022 4326
3364 24/06/2022 4326
7098 11/08/2022 4326
Work Name: ಸುಬ್ಬರಾಯನಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಿತ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042893851391)
5372 26/07/2022 4326
6219 29/07/2022 4326
7462 11/08/2022 4326
7750 20/08/2022 4326
10990 14/10/2022 4326
Work Name: ತಳಗವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಚೈತ್ರ ಕೋಂ ಗಂಗಾಧರ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042893854755)
4127 08/07/2022 2163
4127 08/07/2022 2163
5373 26/07/2022 2163
5373 26/07/2022 2163
7099 11/08/2022 2163
7099 11/08/2022 2163
7751 20/08/2022 2163
7751 20/08/2022 2163
9041 13/09/2022 1854
13372 29/11/2022 2163
13372 29/11/2022 2163
14201 12/12/2022 4326
Work Name: ಅಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅರುಣ ಕೋಂ ಆಂಜಿನಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042893861876)
3917 08/07/2022 10815
3917 08/07/2022 2163
Work Name: ಮಲ್ಲಿಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕಮಲಮ್ಮ ಕೋಂ ವಸಂತಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042893861942)
3365 24/06/2022 8652
3365 24/06/2022 12978
Work Name: ಅಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003025/IF/93393042893862064)
3918 08/07/2022 2163
3918 08/07/2022 10815
Work Name: ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಅಶ್ವತ್ಥಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042893862488)
3366 24/06/2022 8652
3366 24/06/2022 4326
Work Name: ವಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಮ್ಮ ಕೋಂ ಚನ್ನರಾಯಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (1528003025/IF/93393042893864313)
5393 26/07/2022 4326
6220 29/07/2022 4326
Work Name: ಮುತ್ತಕದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042893870760)
8152 24/08/2022 4326
8895 05/09/2022 4326
12876 19/11/2022 4326
13373 29/11/2022 4326
16598 21/01/2023 4326
17421 04/02/2023 1854
Work Name: ಮುತ್ತಕದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಾಯಿತ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042893870860)
7752 20/08/2022 4326
8153 24/08/2022 4326
8896 05/09/2022 4326
10910 14/10/2022 2163
10910 14/10/2022 2163
Work Name: ತಳಗವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಸಕೀನಾ ಬಿ ಕೋಂ ಸುಬಾನ್ ಸಾಬಿ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042893870936)
5394 26/07/2022 4326
6218 29/07/2022 4326
7100 11/08/2022 4326
7753 20/08/2022 4326
9042 13/09/2022 4326
9603 19/09/2022 4326
Work Name: ಮುತ್ತಕದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಜಾತಮ್ಮ ಕೋಂ ಹೊನ್ನರೆಡ್ಡಿ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042893870997)
7754 20/08/2022 4326
8156 24/08/2022 4326
11795 31/10/2022 4326
12877 19/11/2022 2163
13415 29/11/2022 2163
13415 29/11/2022 2163
14206 12/12/2022 2163
15143 20/12/2022 6180
Work Name: ವಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುನಿವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042893871232)
7464 11/08/2022 2163
7464 11/08/2022 2163
7755 20/08/2022 4326
12878 19/11/2022 4326
13414 29/11/2022 2163
13414 29/11/2022 2163
17422 04/02/2023 4326
17619 14/02/2023 4017
Work Name: ಮಲ್ಲಿಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮರಾಜು ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003025/IF/93393042893874129)
6221 29/07/2022 10815
6221 29/07/2022 10815
Work Name: ಮಲ್ಲಿಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜಮ್ಮ ಕೋಂ ದೊಡ್ಡಪ್ಪಯ್ಯ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042893877281)
4128 08/07/2022 15141
4128 08/07/2022 6489
Work Name: ತಳಗವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಗೌರಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042893888362)
9043 13/09/2022 4326
9605 19/09/2022 4326
Work Name: ತಳಗವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಷರೀಫಾ ಕೋಂ ಸಮೀವುಲ್ಲಾ ಟಿ ಎಸ್ ರವರ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042893896845)
5395 26/07/2022 4326
6213 29/07/2022 4326
7101 11/08/2022 4326
7756 20/08/2022 4326
9604 19/09/2022 4326
13416 29/11/2022 2163
14204 12/12/2022 2163
17423 04/02/2023 1854
Work Name: ವಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವರಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ವಿ ಕೋಂ ವಿ ಆರ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಬಸವ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ(1528003025/IF/93393042893913585)
7102 11/08/2022 2163
7102 11/08/2022 2163
7757 20/08/2022 2163
7757 20/08/2022 2163
Work Name: ಜೋಡಿ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜ ರವರ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿವಾಸ (ಗ್ರಾ) ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರ(1528003025/IF/93393042893913689)
8898 05/09/2022 2163
8898 05/09/2022 2163
9045 13/09/2022 2163
9045 13/09/2022 2163
Work Name: ಮಲ್ಲಿಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಕೊಂಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042893918542)
5396 26/07/2022 8652
5396 26/07/2022 4326
Work Name: ವಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳಮ್ಮ ಕೊಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯು ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042893918788)
7103 11/08/2022 2163
Work Name: ಅಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಬಿನ್ ನರಸಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042893928922)
5399 26/07/2022 2163
6222 29/07/2022 2163
6222 29/07/2022 6489
Work Name: ಮುತ್ತಕದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಆಡುಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042893935849)
5428 26/07/2022 2163
6217 29/07/2022 15141
6217 29/07/2022 4326
Work Name: AJC ವಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಧಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042893936214)
5400 26/07/2022 2163
Work Name: AJC ವಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಮುನಿನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042893936244)
5402 26/07/2022 2163
16179 13/01/2023 1545
Work Name: AJC ವಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042893936259)
5404 26/07/2022 2163
6216 29/07/2022 6489
6216 29/07/2022 4326
Work Name: ಜೋಡಿಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪುಷ್ಮ ಕೋಂ ಚಲಪತಿ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042893942119)
7466 11/08/2022 2163
7466 11/08/2022 2163
7758 20/08/2022 2163
7758 20/08/2022 2163
8899 05/09/2022 2163
8899 05/09/2022 2163
9044 13/09/2022 2163
9044 13/09/2022 2163
9606 19/09/2022 2163
9606 19/09/2022 2163
14207 12/12/2022 1854
Work Name: ಸುಬ್ಬರಾಯನಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042893943237)
11799 31/10/2022 927
11799 31/10/2022 4326
Work Name: ಮುತ್ತಕದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ಕೋಂ ಚೊಕ್ಕರೆಡ್ಡಿ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಆಡುಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042893949866)
7106 11/08/2022 2163
Work Name: ತಳಗವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಅರ್ಷಿಯಾತಾಜ್ ಕೋಂ ಮುಜೀಬ್ ಪಾಷ ಟಿ ಎಮ್ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042893956200)
7465 11/08/2022 4326
7759 20/08/2022 4326
8155 24/08/2022 4326
8900 05/09/2022 4326
10913 14/10/2022 4326
18537 06/03/2023 1854
Work Name: AJC ಮಲ್ಲಿಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಮರಿಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಚನ್ನಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042893957700)
18538 06/03/2023 5871
Work Name: AJC ಸುಬ್ಬರಾಯನಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದ ನಂಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸೋಕ್ ಫಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042893964304)
11801 31/10/2022 4326
11801 31/10/2022 1545
Work Name: ಮುತ್ತಕದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಇಂದ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ಗೋಪಾಲಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಆಡುಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042893996157)
15144 20/12/2022 2163
15144 20/12/2022 309
Work Name: ಮುತ್ತಕದಹಳ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಶಿಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042894007092)
8901 05/09/2022 4326
9047 13/09/2022 4326
17461 04/02/2023 4326
17631 14/02/2023 4326
18539 06/03/2023 4326
19109 28/03/2023 4326
Work Name: ಮಲ್ಲಿಕಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042894014439)
19113 28/03/2023 4326
Work Name: ಜೋಡಿಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಸೋಣ್ಣಪ್ಪ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042894023717)
9608 19/09/2022 4326
10425 14/10/2022 4326
10915 14/10/2022 4326
11803 31/10/2022 4326
Work Name: ಮುತ್ತಕದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಆಡುಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042894026070)
14208 12/12/2022 2163
14208 12/12/2022 309
Work Name: ಮುತ್ತಕದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಕ್ಕುಲಮ್ಮ ಕೋಂ ಚೊಕ್ಕರೆಡ್ಡಿ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042894045780)
9597 19/09/2022 2163
9597 19/09/2022 6489
11802 31/10/2022 4326
14205 12/12/2022 2163
15145 20/12/2022 12669
Work Name: ಜೋಡಿಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಾಯಿತ್ರಿ ಕೋಂ ಕುಮಾರ್ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042894046046)
10916 14/10/2022 4326
12880 19/11/2022 8652
14359 12/12/2022 2163
15146 20/12/2022 8652
15146 20/12/2022 2163
16601 21/01/2023 1854
Work Name: ತಳಗವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಶಿಲ್ಪ ಆರ್ ಕೋಂ ನಾಗೇಶ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042894073941)
10917 14/10/2022 2163
10917 14/10/2022 2163
11804 31/10/2022 2163
11804 31/10/2022 2163
12885 19/11/2022 2163
12885 19/11/2022 2163
14209 12/12/2022 2163
14209 12/12/2022 2163
Work Name: ಜೋಡಿಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಲೇಟ್ ಅಪ್ಪಯಣ್ಣ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042894134223)
12888 19/11/2022 4326
14360 12/12/2022 4326
15147 20/12/2022 4326
19741 30/03/2023 4326
Work Name: ಜೋಡಿಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಮ್ಮ ಕೋಂ ದೇವರಾಜ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042894136992)
11798 31/10/2022 4326
Work Name: ತಳಗವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ಟಿ ಆರ್‌ ರಾಜಣ್ಣ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ದನದ ದೊಡ್ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042894153792)
19114 28/03/2023 4326
Work Name: ಮುತ್ತಕದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುನಿರಾಜು ರವರ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042894250242)
16602 21/01/2023 2163
16602 21/01/2023 4326
17424 04/02/2023 6489
17632 14/02/2023 6180
Work Name: ತಳಗವಾರ ಗ್ರಾ ಪಂ ಸುಬ್ಬರಾಯನಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಅನಿತ ಕೋಂ ಎಸ್.ಎನ್. ಮಂಜೇಶ್ ರವರ ವಸತಿ2 ನೇ ಹಂತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042894256858)
16182 13/01/2023 4326
16603 21/01/2023 4326
18540 06/03/2023 4326
Work Name: ತಳಗವಾರ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042894371858)
18541 06/03/2023 4326
19116 28/03/2023 4326
Work Name: ಸುಬ್ಬರಾಯನಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಮುಬೀನ ತಾಜ್ ಕೋಂ ಬಾಬು ರವರ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042894395659)
18542 06/03/2023 4326
19115 28/03/2023 4326
Work Name: ಜೋಡಿಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರುಣಕುಮಾರ್ ಕೋಂ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ರವರ ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042894398844)
18543 06/03/2023 4326
19117 28/03/2023 4326
Work Name: ತಳಗವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಅರುಂಧತಿ ಕೋಂ ಶ್ರಿನಿವಾಸ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಆಡುಶೆಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/IF/93393042894405541)
19742 30/03/2023 2472
Work Name: ತಳಗವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/LD/93393042892297450)
4741 15/07/2022 21630
4742 15/07/2022 15141
4742 15/07/2022 4326
5380 26/07/2022 21630
5381 26/07/2022 21630
5384 26/07/2022 19467
5384 26/07/2022 2163
5385 26/07/2022 6489
6200 29/07/2022 21630
6201 29/07/2022 21630
6202 29/07/2022 21630
6203 29/07/2022 4326
6203 29/07/2022 17304
6204 29/07/2022 21630
6205 29/07/2022 8652
6205 29/07/2022 4326
Work Name: ತಳಗವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಉದ್ಯಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/LD/93393042892310478)
12883 19/11/2022 21630
12884 19/11/2022 6489
12884 19/11/2022 10815
13368 29/11/2022 21630
13369 29/11/2022 10815
13369 29/11/2022 6489
14198 12/12/2022 2163
14198 12/12/2022 19467
14199 12/12/2022 17304
18531 06/03/2023 21630
18532 06/03/2023 19467
Work Name: ಸುಬ್ಬರಾಯನಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಸಂದಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/RC/93393042892333567)
1058 06/05/2022 4635
1058 06/05/2022 10815
1059 06/05/2022 15450
1060 06/05/2022 7725
1060 06/05/2022 7725
Work Name: ತಳಗವಾರ ಗ್ರಾ ಪಂ ವ್ಯಾ ಮುತ್ತಕದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/WC/93393042892417500)
5374 26/07/2022 2163
5374 26/07/2022 19467
5377 26/07/2022 21630
5378 26/07/2022 12978
5378 26/07/2022 6489
5379 26/07/2022 2163
5379 26/07/2022 17304
7111 11/08/2022 6798
7111 11/08/2022 12978
7112 11/08/2022 8652
7112 11/08/2022 10815
Work Name: ತಳಗವಾರಗ್ರಾಮದಮಲ್ಲಿಕಾಪುರಗ್ರಾಮದರಸ್ತೆಪಕ್ಕದಮೋರಿಹತ್ತಿರದಿಂದದ್ಯಾವಪ್ಪನವರಜಮೀನಿನಕಡೆಗೆಕಾಲುವೆಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ರಿವೀ(1528003025/WC/93393042892442859)
1061 06/05/2022 19467
1061 06/05/2022 2163
1062 06/05/2022 6489
1062 06/05/2022 6489
Work Name: AJC ವಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗೋಕುಂಟೆ ಅಮೃತ ಸರೋವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/WC/93393042892499549)
4106 08/07/2022 6489
4106 08/07/2022 15141
4107 08/07/2022 4326
4107 08/07/2022 15141
4743 15/07/2022 6489
4743 15/07/2022 15141
4744 15/07/2022 2163
4744 15/07/2022 19467
4745 15/07/2022 4326
4745 15/07/2022 17304
4746 15/07/2022 8652
4746 15/07/2022 12978
4747 15/07/2022 4326
4747 15/07/2022 17304
4748 15/07/2022 2163
5389 26/07/2022 2163
5389 26/07/2022 19467
5390 26/07/2022 21630
5392 26/07/2022 8652
5392 26/07/2022 12978
Work Name: AJC ಸುಬ್ಬರಾಯನಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳುತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/WC/93393042892519286)
14356 12/12/2022 17304
14356 12/12/2022 4326
14357 12/12/2022 8652
14357 12/12/2022 8652
16599 21/01/2023 10815
16599 21/01/2023 10815
16600 21/01/2023 17304
18533 06/03/2023 21630
18534 06/03/2023 21630
18535 06/03/2023 21630
18536 06/03/2023 17304
Work Name: AJC ವಡ್ಡಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗೋಕುಂಟೆ ಅಮೃತ ಸರೋವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003025/WC/93393042892520577)
10979 14/10/2022 9270
10979 14/10/2022 9270
10980 14/10/2022 8652
10980 14/10/2022 8961
10981 14/10/2022 11124
10981 14/10/2022 1854
11796 31/10/2022 10815
11796 31/10/2022 10815
11797 31/10/2022 8652
11797 31/10/2022 8652
13370 29/11/2022 7416
13370 29/11/2022 12978
13371 29/11/2022 8652
13371 29/11/2022 8652
Sub Total Rs. 2658636
Grand Total Rs. 2658636
Expenditure In Lakhs For block :26.59
Report Completed
Excel View