Govt. of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act Sunday, June 23, 2024
Back

Expenditure on Muster Roll Under NREGA during the Year 2022-2023

State :KARNATAKA District : CHIKKABALLAPURA
Block : CHINTAMANI
Muster Roll No. date of payment Amount on UnSkilled(In Rupees)
Panchayat : KORLAPARTHI
Work Name: ಕೂತಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003026/AV/93393042892296082)
1038 06/05/2022 19467
1039 06/05/2022 19467
1039 06/05/2022 2163
1040 06/05/2022 4326
1040 06/05/2022 4326
Work Name: ಚಂಗವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003026/AV/93393042892296083)
11114 20/10/2022 8652
Work Name: ಕೋರ್ಲಪರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003026/AV/93393042892300067)
1042 06/05/2022 19467
1042 06/05/2022 2163
1043 06/05/2022 10815
1043 06/05/2022 10815
1044 06/05/2022 4326
Work Name: ಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ SLWM ಘಟಕಕ್ಕೆ ಪೇನ್ಸಿಂಗ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003026/AV/93393042892313034)
12008 27/10/2022 21630
12009 27/10/2022 19467
12349 11/11/2022 21630
12350 11/11/2022 21630
12351 11/11/2022 19467
12352 11/11/2022 21630
12353 11/11/2022 8652
14273 12/12/2022 8652
14273 12/12/2022 12978
14274 12/12/2022 2163
14274 12/12/2022 19467
14275 12/12/2022 8652
14275 12/12/2022 12978
14276 12/12/2022 2163
14276 12/12/2022 19467
14277 12/12/2022 6489
14277 12/12/2022 15141
14278 12/12/2022 4635
14278 12/12/2022 15141
14279 12/12/2022 2163
14279 12/12/2022 4326
Work Name: ಪಾಪತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಾಫಾರ್ ಸಾಬಿರವರ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಜಕಾಲುವೆವರೆಗೂ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003026/FP/93393042892251564)
1702 17/05/2022 15141
1702 17/05/2022 6489
1703 17/05/2022 10815
1703 17/05/2022 10815
1704 17/05/2022 19467
1704 17/05/2022 2163
1705 17/05/2022 15141
1705 17/05/2022 6489
1706 17/05/2022 21630
Work Name: ಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದನ್ನಗಾರಿ ಕೆ ವಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿರವರ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003026/IC/93393042892264970)
1045 06/05/2022 21630
Work Name: ಜಂಗಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವತ್ಥರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿಂದ ಮಾರಪ್ಪರವರ ಜಮೀನಿನವರೆಗೂ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003026/IC/93393042892269028)
1046 06/05/2022 21630
1047 06/05/2022 21630
1048 06/05/2022 21630
1049 06/05/2022 15141
Work Name: ಯರಮರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೈವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಚಿಕ್ಕನಾಗಪ್ಪರವರ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003026/IC/93393042892280987)
13058 24/11/2022 17304
13058 24/11/2022 4326
13059 24/11/2022 17304
13059 24/11/2022 2163
13679 30/11/2022 15141
13679 30/11/2022 6489
13680 30/11/2022 17304
13680 30/11/2022 2163
14280 12/12/2022 8652
14280 12/12/2022 12978
14281 12/12/2022 2163
14281 12/12/2022 17304
15755 02/01/2023 6489
15755 02/01/2023 15141
15756 02/01/2023 2163
15756 02/01/2023 17304
17232 01/02/2023 7725
17232 01/02/2023 7725
17233 01/02/2023 3090
17233 01/02/2023 12360
17234 01/02/2023 3090
17234 01/02/2023 12360
17235 01/02/2023 1236
17235 01/02/2023 4944
Work Name: ಕೆ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೈರೆಡ್ಡಿ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಅಶ್ವತ್ಥಪ್ಪ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003026/IC/93393042892281504)
11833 27/10/2022 19467
11833 27/10/2022 2163
11834 27/10/2022 17304
11834 27/10/2022 2163
12354 11/11/2022 2163
12354 11/11/2022 19467
12355 11/11/2022 2163
12355 11/11/2022 17304
13062 24/11/2022 21630
13063 24/11/2022 17304
13063 24/11/2022 4326
13064 24/11/2022 21630
13683 30/11/2022 21630
13684 30/11/2022 21630
13685 30/11/2022 17304
13685 30/11/2022 4326
13686 30/11/2022 21630
13687 30/11/2022 10815
14282 12/12/2022 2163
14282 12/12/2022 19467
14283 12/12/2022 10815
14283 12/12/2022 10815
14284 12/12/2022 8652
14284 12/12/2022 12978
14285 12/12/2022 12978
14285 12/12/2022 8652
14286 12/12/2022 6489
14286 12/12/2022 15141
14287 12/12/2022 4326
14287 12/12/2022 4326
15758 02/01/2023 6489
15758 02/01/2023 13905
Work Name: ಬಂದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಮಲಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಳಗೆ ಪೆದ್ದ ಆಂಜಿನಪ್ಪ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003026/IC/93393042892281505)
13065 24/11/2022 21630
13066 24/11/2022 21630
13067 24/11/2022 19467
13067 24/11/2022 2163
14299 12/12/2022 21630
14300 12/12/2022 2163
14300 12/12/2022 19467
14301 12/12/2022 21630
14302 12/12/2022 2163
15765 02/01/2023 21630
15766 02/01/2023 19467
17236 01/02/2023 18540
17237 01/02/2023 1854
17237 01/02/2023 16686
17238 01/02/2023 18540
17239 01/02/2023 1854
18862 15/03/2023 21630
18863 15/03/2023 17304
18863 15/03/2023 3708
18864 15/03/2023 17304
18864 15/03/2023 2781
18865 15/03/2023 8652
Work Name: ಜಂಗಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ನಂದನವನ ಕೆರೆಗೆ ಕೋಡಿವರೆಗೆ ಕಾಲುವೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003026/IC/93393042892281533)
18866 15/03/2023 9270
18867 15/03/2023 8343
18867 15/03/2023 618
18868 15/03/2023 8343
18868 15/03/2023 618
Work Name: ಕೆ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವತ್ಥಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಚಿಕ್ಕಗಂಗುಲಪ್ಪ ಜಮೀನಿನವರೆಗೆ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003026/IC/93393042892285455)
19541 27/03/2023 12360
19542 27/03/2023 11124
Work Name: ಶೀಗಲಗುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಮಪ್ಪರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003026/IF/93393042892257004)
1928 31/05/2022 4326
Work Name: ಬಚ್ಚಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪದ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟೇಶರವರ ಐಎವೈ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003026/IF/93393042892277517)
1929 31/05/2022 4326
Work Name: ಪಾಪತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಲ್ಲಾಬಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಖಾಸಿಂ ಸಾಬ್ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ದನ/ಕುರಿಗಳ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003026/IF/93393042892397545)
3880 06/07/2022 10815
Work Name: ಗಾಜಲವಾರಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಪೆ ನರಸಿಂಹಪ್ಪರವರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ (1528003026/IF/93393042892561447)
2003 31/05/2022 8652
Work Name: ಕೆ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಧಮ್ಮ ಕೋಂ ಕದಿರಿರೆಡ್ಡಿರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003026/IF/93393042893070305)
2913 16/06/2022 6489
Work Name: ಯರಮರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೈ ವಿ ನರಸರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪರವರ ಮೇಕೆಗಳ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003026/IF/93393042893328049)
1050 06/05/2022 15141
1050 06/05/2022 6489
1051 06/05/2022 19467
1051 06/05/2022 2163
Work Name: ಯರಮರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿರವರ ಮೇಕೆಗಳ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003026/IF/93393042893332502)
2914 16/06/2022 12978
2914 16/06/2022 8652
2915 16/06/2022 17304
2915 16/06/2022 2163
Work Name: ಬಚ್ಚಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ದನ/ಕುರಿಗಳ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003026/IF/93393042893353125)
3882 06/07/2022 19467
3882 06/07/2022 2163
3883 06/07/2022 6489
Work Name: ಕೋರ್ಲಪರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಮ್ಮ ಕೋಂ ಅಶ್ವತ್ಥಪ್ಪರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ದನ/ಕುರಿಗಳ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003026/IF/93393042893420164)
3884 06/07/2022 8652
3884 06/07/2022 12978
3885 06/07/2022 8652
Work Name: ಕೋರ್ಲಪರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್ ಶಾರದಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ದನ/ಕುರಿಗಳ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003026/IF/93393042893470512)
3886 06/07/2022 2163
Work Name: ಎಂ.ಮುದ್ದಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಮುನ ಕೋಂ ಮುನಿಯಪ್ಪರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ದನ/ಕುರಿಗಳ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003026/IF/93393042893633827)
3887 06/07/2022 2163
5489 22/07/2022 21630
5490 22/07/2022 6489
Work Name: ಎಂ.ಮುದ್ದಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುಳ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ದನ/ಕುರಿಗಳ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003026/IF/93393042893633865)
3888 06/07/2022 2163
5491 22/07/2022 21630
5492 22/07/2022 6489
Work Name: ಯರಮರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೈ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಯರ್ರಪ್ಪರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003026/IF/93393042893640903)
8949 09/09/2022 17304
8949 09/09/2022 4326
8950 09/09/2022 4326
8951 09/09/2022 8652
15763 02/01/2023 6489
15763 02/01/2023 15141
15764 02/01/2023 4326
15764 02/01/2023 8652
Work Name: ಯರಮರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪರವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಮೇಕೆಗಳ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003026/IF/93393042893655800)
2916 16/06/2022 19467
2916 16/06/2022 2163
2917 16/06/2022 19467
Work Name: ಕೆ ದೇವಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾನಸ ಡಿ ಎಸ್ ಕೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ಡಿ ಎರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003026/IF/93393042893720284)
4271 12/07/2022 8652
5493 22/07/2022 7416
11835 27/10/2022 3090
12359 11/11/2022 8343
Work Name: ಕೆ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನೀಲಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003026/IF/93393042893720306)
4272 12/07/2022 8652
5494 22/07/2022 7416
9210 09/09/2022 3090
Work Name: ಕೆ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎನ್ ರಾಣಿ ಕೋಂ ಜಿ ಎಸ್ ಮಲ್ಲಪ್ಪರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003026/IF/93393042893755698)
11115 20/10/2022 8652
12010 27/10/2022 7416
17244 01/02/2023 1545
17244 01/02/2023 1545
18870 15/03/2023 8652
Work Name: ಬಂದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಶೋಧಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003026/IF/93393042893785769)
2918 16/06/2022 6489
2918 16/06/2022 2163
3557 01/07/2022 927
3557 01/07/2022 6489
4273 12/07/2022 6489
4273 12/07/2022 2163
Work Name: ಪಾಪತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತಬಸುಂ ಫಾತಿಮಾ ಕೋಂ ಸೈಯಾದ್ ಮುಜಾಮಿಲ್ ಪಾಷರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾ(1528003026/IF/93393042893785777)
2919 16/06/2022 8652
3556 01/07/2022 2163
3556 01/07/2022 5253
4274 12/07/2022 3090
9775 21/09/2022 2163
9775 21/09/2022 6489
Work Name: ಎಂ ಮುದ್ದಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003026/IF/93393042893791538)
9211 09/09/2022 8652
9776 21/09/2022 7416
10668 11/10/2022 3090
15767 02/01/2023 4326
15767 02/01/2023 4326
Work Name: ಮಾಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಜಪ್ಪರವರ ಡಾll ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003026/IF/93393042893888668)
16175 13/01/2023 8652
17245 01/02/2023 7416
17956 18/02/2023 3090
Work Name: ರಂಪಂತಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರವಣಮ್ಮ ಕೋಂ ರಮೇಶರವರ ಡಾll ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003026/IF/93393042893891366)
4275 12/07/2022 8652
5496 22/07/2022 7416
7143 12/08/2022 3090
9777 21/09/2022 8652
Work Name: ಕೆ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಮ್ಮ ಕೋಂ ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪರವರ ಡಾll ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003026/IF/93393042893907812)
4278 12/07/2022 8652
Work Name: ಕಲಕಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಚೌಡರೆಡ್ಡಿ ಕೆ ಎಸ್ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೊಕ್ ಪಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003026/IF/93393042893908337)
4281 12/07/2022 12978
Work Name: ಕೂತಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರೋಜಮ್ಮ ಕೋಂ ಕೆ ಎಸ್ ಶಿವಶಂಕರರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೊಕ್ ಪಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003026/IF/93393042893908358)
4282 12/07/2022 10815
4282 12/07/2022 2163
Work Name: ಕೂತಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪದ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನರರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೊಕ್ ಪಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003026/IF/93393042893908364)
4283 12/07/2022 8652
4283 12/07/2022 4326
Work Name: ಕಲಕಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ರೂಪ ಕೋಂ ಅಮರನಾಥರೆಡ್ಡಿರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೊಕ್ ಪಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003026/IF/93393042893908370)
4286 12/07/2022 12978
Work Name: ಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಸೀಮಾ ಕೋಂ ಬಾಬಾಜಾನ್ ರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೊಕ್ ಪಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003026/IF/93393042893908391)
5495 22/07/2022 12978
Work Name: ಕೋರ್ಲಪರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಿತ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೊಕ್ ಪಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003026/IF/93393042893908417)
5497 22/07/2022 12978
Work Name: ಕೋರ್ಲಪರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಸ್ವತಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಪ್ಪರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೊಕ್ ಪಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003026/IF/93393042893908419)
5498 22/07/2022 6489
5498 22/07/2022 6489
Work Name: ಕೋರ್ಲಪರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಶೃತಿ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೊಕ್ ಪಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003026/IF/93393042893908435)
5499 22/07/2022 8652
5499 22/07/2022 4326
Work Name: ಕೋರ್ಲಪರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೋಂ ವೆಂಕಟೇಶರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೊಕ್ ಪಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003026/IF/93393042893908440)
4292 12/07/2022 12978
Work Name: ಬಚ್ಚಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಾಥರವರ ದನ/ಕುರಿಗಳ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003026/IF/93393042893908649)
11836 27/10/2022 6489
11836 27/10/2022 618
Work Name: ಯರಮರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೊಕ್ ಪಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003026/IF/93393042893918582)
4289 12/07/2022 12978
Work Name: ಕೋರ್ಲಪರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಸಿಂಹಪ್ಪರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೊಕ್ ಪಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003026/IF/93393042893932652)
7144 12/08/2022 2163
7144 12/08/2022 2163
Work Name: ಪಾಪತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಯಾಮನ್ನರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೊಕ್ ಪಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003026/IF/93393042893932692)
7146 12/08/2022 4326
Work Name: ಕೆ ದೇವಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ ಕೋಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೊಕ್ ಪಿಟ್ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003026/IF/93393042893932762)
13068 24/11/2022 5253
Work Name: ಕೋರ್ಲಪರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಲಪತಿರವರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಸೋಕ್ ಪಿಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003026/IF/93393042893943342)
15768 02/01/2023 4326
Work Name: ಬಂದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಕಳ ಕೋಂ ಸುಬ್ಬರಾಯಪ್ಪರವರ ದನ/ಕುರಿಗಳ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003026/IF/93393042893990392)
18410 03/03/2023 4326
Work Name: ಜಂಗಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾನೆಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಿಕ್ಕಮಾರಪ್ಪರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003026/IF/93393042894006006)
9217 09/09/2022 8652
9779 21/09/2022 7416
10669 11/10/2022 3090
15769 02/01/2023 4326
15769 02/01/2023 4326
Work Name: ಪಾಪತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ಚೌಡರೆಡ್ಡಿರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003026/IF/93393042894006052)
9780 21/09/2022 4326
9780 21/09/2022 4326
14296 12/12/2022 3090
14296 12/12/2022 4326
Work Name: ಪಾಪತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಲೀನಾ ಎಮ್ ಎಲ್ ಕೋಂ ಶಿವಕುಮಾರ್ ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003026/IF/93393042894006065)
13069 24/11/2022 6489
13069 24/11/2022 2163
16168 13/01/2023 6489
Work Name: ಪಾಪತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಜೈಬುನ್ನಿಸಾ ಕೋಂ ಮಹಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003026/IF/93393042894006129)
12363 11/11/2022 8652
Work Name: ಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ಎಸ್ ಸುಮ ಕೋಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003026/IF/93393042894006167)
10670 11/10/2022 8652
11118 20/10/2022 7416
12011 27/10/2022 3090
13070 24/11/2022 8652
Work Name: ಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗರತ್ನ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿರವರ ಡಾll ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003026/IF/93393042894006244)
17957 18/02/2023 8652
18871 15/03/2023 7416
Work Name: ಎಂ.ಮುದ್ದಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುತ್ತಮ್ಮ ಕೋಂ ಪಾಪಣ್ಣರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003026/IF/93393042894006364)
9787 21/09/2022 8652
12012 27/10/2022 7416
12365 11/11/2022 3090
Work Name: ಎಂ.ಮುದ್ದಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಿಕ್ಕಬಿಡ್ಡಪ್ಪರವರ ಪಿ ಎಂ ಎ ವೈ(ಗ್ರಾ) ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿ(1528003026/IF/93393042894006412)
11838 27/10/2022 8652
12364 11/11/2022 7416
13071 24/11/2022 3090
Work Name: ಎಂ.ಮುದ್ದಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿಲ್ಪ ಎಂ ಕೋಂ ರಮೇಶರವರ ಡಾll ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003026/IF/93393042894006444)
9788 21/09/2022 8652
10671 11/10/2022 7416
11119 20/10/2022 4326
12360 11/11/2022 7416
Work Name: ಕಲಕಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಸರೋಜಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪರವರ ಇಂದಿರಾ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003026/IF/93393042894006837)
15770 02/01/2023 6489
15770 02/01/2023 2163
16177 13/01/2023 5253
16177 13/01/2023 2163
Work Name: ಕೂತಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿರತ್ನಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾಗರಾಜುರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003026/IF/93393042894006879)
11120 20/10/2022 8652
12013 27/10/2022 7416
12366 11/11/2022 3090
17958 18/02/2023 8034
Work Name: ಕೆ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಮಿತ್ರಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003026/IF/93393042894010509)
13072 24/11/2022 8652
Work Name: ಕೆ ದೇವಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವತ್ಥಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಪ್ಪರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003026/IF/93393042894010560)
9789 21/09/2022 8652
Work Name: ಕೆ ದೇವಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಶೋಧಮ್ಮ ಕೋಂ ಶಂಕರಪ್ಪರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003026/IF/93393042894010747)
9790 21/09/2022 8652
Work Name: ಕೋರ್ಲಪರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುಬ್ಬಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಪಾಪಣ್ಣರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003026/IF/93393042894010767)
9791 21/09/2022 8652
11121 20/10/2022 7416
14297 12/12/2022 3090
17368 01/02/2023 6489
17368 01/02/2023 2163
Work Name: ಕೋರ್ಲಪರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಚಿಕ್ಕನರಸಿಂಹಪ್ಪರವರ ಡಾll ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003026/IF/93393042894010822)
9792 21/09/2022 8652
Work Name: ಬಂದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರಸ್ವತಮ್ಮ ಕೋಂ ವೆಂಕಟರಾಯಪ್ಪರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003026/IF/93393042894010836)
9793 21/09/2022 6489
10673 11/10/2022 8652
11122 20/10/2022 3090
15772 02/01/2023 2163
15772 02/01/2023 6489
Work Name: ಬಚ್ಚಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬಣ್ಣರವರ ಡಾll ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003026/IF/93393042894010840)
9794 21/09/2022 7416
10674 11/10/2022 8652
Work Name: ಯರಮರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಮತ ಕೋಂ ವೆಂಕಟಶಿವರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003026/IF/93393042894010841)
9795 21/09/2022 2163
9795 21/09/2022 6489
10675 11/10/2022 6489
10675 11/10/2022 927
11123 20/10/2022 3090
Work Name: ಯರಮರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003026/IF/93393042894010844)
11124 20/10/2022 8652
Work Name: ಯರಮರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುನಿಯಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಪ್ಪರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003026/IF/93393042894010846)
9796 21/09/2022 2163
9796 21/09/2022 6489
Work Name: ಶೀಗಲಗುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಚೌಡಪ್ಪರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003026/IF/93393042894010850)
11125 20/10/2022 8652
14298 12/12/2022 2163
14298 12/12/2022 5253
Work Name: ಪಾಪತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಹಮತ್ ಉನ್ನಿಸಾ ಕೋಂ ಮಜೀದ್ ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003026/IF/93393042894043441)
10672 11/10/2022 6489
10672 11/10/2022 2163
11839 27/10/2022 5253
11839 27/10/2022 2163
12367 11/11/2022 3090
13073 24/11/2022 4326
13073 24/11/2022 4326
Work Name: ಪೋಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಕೋಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿರವರ ಡಾll ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರವರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ (1528003026/IF/93393042894085012)
12014 27/10/2022 8652
Work Name: ಯರಮರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಮ್ಮ ಕೋಂ ನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಿರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003026/IF/93393042894085024)
10726 11/10/2022 6489
10726 11/10/2022 2163
Work Name: ಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಭವ್ಯ ಕೋಂ ಬೊಮ್ಮರೆಡ್ಡಿರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003026/IF/93393042894085039)
11126 20/10/2022 8652
Work Name: ಯರಮರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಳಾವತಿ ಕೆ ಪಿ ಕೋಂ ಈಶ್ವರರೆಡ್ಡಿರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003026/IF/93393042894099395)
11127 20/10/2022 6489
11127 20/10/2022 2163
Work Name: ಯರಮರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡಕೋನಪ್ಪರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003026/IF/93393042894099424)
11128 20/10/2022 8652
14295 12/12/2022 927
14295 12/12/2022 6489
16170 13/01/2023 3090
17959 18/02/2023 8652
Work Name: ಮಣಿಯಾರಮುದ್ದಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೌಡಮ್ಮ ಕೋಂ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪರವರ ದನ/ಕುರಿಗಳ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003026/IF/93393042894134463)
13074 24/11/2022 5253
Work Name: ಕೆ ದೇವಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಿಕ್ಕ ಆವುಲಕೊಂಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಚೌಡಪ್ಪರವರ ಮೇಕೆಗಳ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003026/IF/93393042894134518)
17960 18/02/2023 2163
Work Name: ಪೋಲನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೌಭಾಗ್ಯಮ್ಮ ಕೋಂ ಸುಬ್ಬರೆಡ್ಡಿರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003026/IF/93393042894138878)
13075 24/11/2022 8652
Work Name: ಪಾಪತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಮರೀನ್ ತಾಜ್ ಕೋಂ ಬಾಬಾಜಾನ್ ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003026/IF/93393042894160250)
13076 24/11/2022 6489
13076 24/11/2022 2163
13694 30/11/2022 5253
13694 30/11/2022 2163
15771 02/01/2023 8652
17961 18/02/2023 3090
Work Name: ಬಂದೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಮ್ಮಾಜಾನ್ ಕೋಂ ಮೌಲಾ ಸಾಬಿ ರವರ ಬಸವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003026/IF/93393042894160254)
18417 03/03/2023 8652
Work Name: ಕೋರ್ಲಪರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡಮುನಿಯಪ್ಪರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003026/IF/93393042894365829)
19333 27/03/2023 21630
19334 27/03/2023 19467
Work Name: ಪಾಪತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೈಯ್ಯದ್ ಮುಜಾಮಿಲ್ ಪಾಷರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003026/IF/93393042894365833)
19331 27/03/2023 19467
19332 27/03/2023 19467
Work Name: ಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣರವರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003026/IF/93393042894378503)
19335 27/03/2023 21630
19336 27/03/2023 19467
Work Name: AJC ಕೋರ್ಲಪರ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾರ್ವಾಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡ ನೆಡುವ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003026/LD/93393042892303158)
3889 06/07/2022 19467
3890 06/07/2022 4326
Work Name: ಕೂತಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮನೆಯಿಂದ ಜಯರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003026/RC/93393042892321379)
1052 06/05/2022 21630
6307 04/08/2022 21630
6308 04/08/2022 21630
6309 04/08/2022 15141
6309 04/08/2022 6489
18418 03/03/2023 21630
18419 03/03/2023 21321
18420 03/03/2023 21630
18421 03/03/2023 2163
Work Name: ಕೆ ದೇವಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕೆ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ಊರಿನ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ವೆರೆಗೆ ಓಣಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003026/RC/93393042892342161)
5500 22/07/2022 21630
5501 22/07/2022 19467
Work Name: ಮಣಿಯಾರಮುದ್ದಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕನಾರಾಯಣಪ್ಪ ವೆಂಕಟರವಣಪ್ಪ ಜಮೀನಿನಿಂದ ಕೆರೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ(1528003026/RC/93393042892342164)
1711 17/05/2022 21630
1712 17/05/2022 17304
Work Name: ಮಣಿಯಾರಮುದ್ದಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಓಣಿಯಿಂದ ಚೊಕ್ಕನಕುಂಟೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003026/RC/93393042892342165)
6318 04/08/2022 2163
6318 04/08/2022 19467
Work Name: ಕೆ ಗೊಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಗಂಗಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬೈರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003026/RC/93393042892365628)
5504 22/07/2022 21630
5505 22/07/2022 19467
6310 04/08/2022 21630
6311 04/08/2022 8652
Work Name: ಕೆ ದೇವಗಾನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಸ ಕುಂಟೆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಗೋ ಕುಂಟೆ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003026/WC/93393042892293264)
1716 17/05/2022 21630
1717 17/05/2022 21630
Work Name: ಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಲ್ಲಸಾನಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003026/WC/93393042892317486)
15773 02/01/2023 12978
15773 02/01/2023 8652
15774 02/01/2023 4326
15774 02/01/2023 15141
Work Name: ಮಣಿಯಾರಮುದ್ದಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೊಕ್ಕನ ಕುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಗೋ ಕುಂಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003026/WC/93393042892447132)
1053 06/05/2022 21630
1718 17/05/2022 21630
1719 17/05/2022 21630
1720 17/05/2022 21630
5502 22/07/2022 21630
5503 22/07/2022 17304
6320 04/08/2022 21630
6321 04/08/2022 19467
7392 04/08/2022 1236
7392 04/08/2022 927
9212 09/09/2022 21630
9213 09/09/2022 21630
9214 09/09/2022 19467
9214 09/09/2022 2163
9215 09/09/2022 4326
9781 21/09/2022 21630
9782 21/09/2022 21630
9783 21/09/2022 21630
9784 21/09/2022 2163
9784 21/09/2022 19467
9785 21/09/2022 21630
Work Name: ಕದಿರೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ SLW ಘಟಕದ ಹತ್ತಿರ ಮಳೆ ಕೊಯ್ಲು ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ(1528003026/WC/93393042892512162)
18415 03/03/2023 21630
18416 03/03/2023 6489
Work Name: ನೇರಡಗುಂಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಚಿಮಾನ ವಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೋ ಕುಂಟೆ ನಿರ್ಮಾಣ(1528003026/WC/93393042892517714)
12368 11/11/2022 21630
12369 11/11/2022 4326
12369 11/11/2022 12978
13077 24/11/2022 21630
13078 24/11/2022 21630
13079 24/11/2022 17304
13079 24/11/2022 4326
13080 24/11/2022 15141
13688 30/11/2022 19467
13689 30/11/2022 21630
13690 30/11/2022 21630
13691 30/11/2022 5253
13691 30/11/2022 8961
13692 30/11/2022 21630
13693 30/11/2022 6489
13693 30/11/2022 309
14289 12/12/2022 12978
14289 12/12/2022 8652
14290 12/12/2022 12978
14290 12/12/2022 8652
14291 12/12/2022 19467
14291 12/12/2022 2163
14292 12/12/2022 6489
14292 12/12/2022 15141
14293 12/12/2022 12978
14293 12/12/2022 8652
14294 12/12/2022 4326
14294 12/12/2022 4326
17240 01/02/2023 6489
17240 01/02/2023 15141
17241 01/02/2023 10815
17241 01/02/2023 10815
17242 01/02/2023 8652
17242 01/02/2023 12978
17243 01/02/2023 10815
17243 01/02/2023 10815
18411 03/03/2023 21630
18412 03/03/2023 21630
18413 03/03/2023 21630
18414 03/03/2023 21630
Sub Total Rs. 4221249
Grand Total Rs. 4221249
Expenditure In Lakhs For block :42.21
Report Completed
Excel View